Raadscommissies

De gemeenteraad Heerlen heeft vijf raadscommissies. In deze raadscommissies zitten raadsleden. In de vergaderingen van de commissies worden de raadsvoorstellen voorbesproken.

De raadscommissies vergaderen een keer per maand. De commissieleden geven de raad advies over de voorstellen. De commissieleden kunnen ook zelf onderwerpen op de agenda plaatsen.

De vergaderingen zijn openbaar. Inwoners van Heerlen of andere belangstellenden kunnen inspreken bij de raadscommissies. In de verordening voor de raadscmmissies zijn hierover regels opgesteld. U kunt u aanmelden bij de commissiegriffiers die u ook over de regels betreffende het inspreken kunnen informeren.

De raadscommissies

Elke raadscommissie heeft zijn eigen onderwerpen waarover wordt vergaderd.
Hieronder vindt u een overzicht van de indeling van de vijf raadscommissies en de onderwerpen die er worden besproken.

Commissie Bestuur en Dienstverlening

 • Bestuurskracht
 • Dienstverlening
 • Buurtgericht werken
 • Middelen

Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

 • Fysieke Leefomgeving
 • Herstructurering
 • Parkstad Centrum

Commissie Sociale Infrastructuur

 • Armoedebestrijding
 • Meedoen en Zorg
 • Decentralisatie AWBZ/WMO
 • Integraal jeugdbeleid
 • Decentralisatie Jeugdbeleid
 • Integraal Ouderenbeleid

Commissie Leefomgeving

 • Schoon en heel
 • Mobiliteit en parkeren
 • Veiligheid

Commissie Economische Stimulering

 • Arbeidsmarkt
 • Decentralisatie participatie
 • Economische speerpunten
 • Integraal sportbeleid
 • Onderwijs
 • Cultureel erfgoed
 • Cultuur


Contact Heerlen:

Adres Geleenstraat 25 - 27
Telefoonnummer 14045 of 0455605040
Emailadres Contactformulier

 Openingstijden balies

Heerlen deelt

Share box

| Meer

Heerlen

Print | PDF

beoordeel deze pagina