Nieuwe energie

Binnen de regio Parkstad Limburg is een brede maatschappelijke energietransitie in gang gezet om de gevolgen van de klimaatverandering te voorkomen en bestrijden. Een groot aantal projecten en initiatieven worden gestart om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Met name in de gebouwde omgeving is nog behoorlijk wat winst te behalen in woningen en bedrijfspanden. De gemeente Heerlen probeert samen met het bedrijfsleven en de onderzoeksinstellingen oplossingen te vinden hiervoor. Dit levert innovaties en werkgelegenheid op binnen de regio.

Mijnwaterproject


Begin 2006 ging de boor de grond in het kader van het internationaal unieke Mijnwaterproject. Uit de ondergrondse mijngangen wordt warmte en koude gewonnen om woningen en kantoren te verwarmen en koelen. Inmiddels is het bedrijf Mijnwater BV opgericht. Het traditionele systeem wordt verder ontwikkeld tot een smart hybride systeem waarbij restwarmte in clusters van een aantal bedrijven en kantoren wordt uitgewisseld. Het mijnwaternetwerk dient hierbij als transport- en buffersysteem.  In 2015 kreeg het mijnwater voor deze innovatieve ontwikkelingen een prijs van de geothermische industrie. Ook wordt het mijnwater genoemd als belangrijke potentiele techniek in de warmtebrief van Minister Kamp aan de Tweede Kamer. Alom erkenning dus voor dit Heerlense project.
Meer informatie kunt u vinden op de pagina over het Mijnwaterproject.

BIHTS

Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) is een grensoverschrijdende kennisinfrastructuur waarbinnen kennis en innovatieve ideeën over een duurzame gebouwde omgeving transformeren in concrete producten en diensten die niet alleen de CO2-uitstoot verminderen maar ook het economisch perspectief van MKB’ers in de regio versterken.

De kennisinfrastructuur bestaat uit vijf pijlers die onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Deze pijlers zijn:

  1. een grensoverschrijdende onderzoeksfaciliteit
  2. het Centre of Expertise NEBER
  3. het Real Life Lab, zijnde de Wijk van Morgen
  4. het innovatie aanjaaginstrument met vouchers
  5. de Incubator High Tech Systems

PALET

Als eerste en zeer belangrijke stap heeft Parkstad Limburg een heldere, onderbouwde en ruimtelijk-realistische ambitie uitgesproken om een transitie door te maken van een nog voornamelijk op fossiele energiebronnen functionerend energiesysteem naar een hernieuwbaar energieneutraal systeem. Deze ambitie houdt in dat Parkstad Limburg zich tot 2040 ontwikkelt in de richting van een hernieuwbaar energieneutrale regio. Dat is de stip op de horizon, om daarmee voor onze inwoners te borgen dat zij kunnen beschikken over schone, betrouwbare en bovenal betaalbare energie. Deze visie is technisch onderbouwd in het ambitiedocument Energie Transitie Heerlen (download pdf).

Zoals u in het ambitiedocument kunt lezen, is energietransitie niet alleen een ruimtelijk vraagstuk. Het biedt met name kansen voor het regionale bedrijfsleven en het besteedbaar inkomen van onze inwoners. De verduurzaming van het vastgoed en de opwekking van hernieuwbare energie vragen grote investeringen waarvan naar verwachting het MKB zeer kan profiteren. Daarnaast verdwijnt jaarlijks circa 500 – 550 miljoen euro uit onze regio aan energiekosten, terwijl het mogelijk is (een deel van) dit geld voor de regio te behouden. Aangezien in de komende jaren de opwekking, levering en distributie van energie fundamenteel (van centraal naar decentraal) zal veranderen, wordt ook de eenmalige gelegenheid geboden geldstromen ten behoeve van het welzijn van de regio anders te laten lopen dan vandaag de dag het geval is. Vooral in de aanloopfase (take-off) van de energietransitie kunnen de Internationale Bau Ausstellung (IBA) en Building Integrated High Tech Systems (BIHTS) bij uitstek worden gezien als instrumenten om de beweging aan te jagen via innovatie en richtinggevende, voorbeeldstellende projecten op het gebied van energie en duurzaamheid.