Novembernota 2020

10 november 2020 In de Novembernota 2020 behandelen we de afwijkingen in kosten en opbrengsten ten opzichte van de begroting van dit jaar. Hierin staan zowel de positieve als de negatieve financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2020, op basis van de inzichten tot en met september, inclusief grote afwijkingen uit oktober 2020. De Novembernota 2020 laat een positieve prognose zien van 2,8 miljoen euro.

Dit is zonder de negatieve en/of positieve gevolgen van COVID-19. Die worden bijgehouden in een aparte boekhouding.

Krachtig ingegrepen

Toen in de Zomernota bleek dat de gemeente dit jaar afstevende op een tekort van 9 miljoen euro, heeft het college krachtig ingegrepen. De begroting is post voor post doorgenomen. Dat heeft geleid tot een pakket bezuinigingen met daarin een aantal grote en kleine posten. Maar ook de eigen organisatie is fors aangepakt, in de vorm van bezuinigingen op het opleidingsbudget en externe inhuur. Verder is besloten om een aantal projecten minder snel uit te voeren en verschillende voordelen uit de Zomernota zijn ‘bevroren’, zodat ze later in het jaar niet alsnog konden veranderen in nadelen.

Deze enorme krachtsinspanning was vooral ook nodig omdat het college wilde vasthouden aan de afspraken uit het herstelplan die met de raad en de provincie in 2018 zijn gemaakt. Om aan deze afspraken te voldoen, moet de jaarrekening 2020 namelijk met een positief resultaat worden afgesloten.

Positieve ontwikkelingen

Naast bezuinigingen is het positieve resultaat ook te danken aan enkele meevallers in rijksbijdragen. Die zaten onder meer in de meicirculaire (ruim 2 miljoen euro), de BUIG-circulaire (3,5 miljoen euro, voor inkomensondersteuning uit de participatiewet of in de vorm van bijstand) en in de positieve ontwikkelingen bij het WOZL (2,8 miljoen euro, als resultaat van de gemeenschappelijke regeling).

Ambities

Bij deze ingreep in de lopende begroting is het college erin geslaagd om de belangrijkste ambities uit het coalitieakkoord overeind te houden. Zo is er nog steeds ruimte voor de grondige aanpak van het stadscentrum, voor het economisch aantrekkelijker maken van de stad, voor duurzaamheid en voor de ondersteuning van onze inwoners.

U kunt de complete novembernota 2020 (download pdf) inzien.