Persoonsgebonden budget voor beschermd wonen

Beschermd wonen is bedoeld voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Bijvoorbeeld een psychiatrische ziekte, autisme, ADHD of niet-aangeboren hersenletsel. Misschien komt u in aanmerking voor een persoonsgebonden budget (pgb), zodat u zelf uw zorgverleners inhuurt voor de zorg die u nodig hebt.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Sommige bewoners kunnen na een beschermd wonen traject op zichzelf gaan wonen, eventueel met begeleiding. Andere mensen blijven een lange tijd in de beschermde woonvorm wonen.

Bescherming en begeleiding

Een begeleider komt regelmatig aan huis. U kunt 24/7, indien nodig, terugvallen op begeleiding, ook in uw thuissituatie. Er zijn ook beschermd woonlocaties waar 24 uur per dag begeleiding aanwezig is.

De begeleiders helpen u op meerdere leefgebieden zoals dagbesteding, financiën, administratie, poetsen en koken. Een beschermde woonvorm biedt geen psychische behandeling.

U krijgt een bruto PGB. Uw eigen bijdrage moet u zelf betalen aan het CAK. U krijgt hiervoor een rekening. Let op: U mag uw eigen bijdrage niet betalen met uw PGB. De woonkosten (huur) mag u ook niet vanuit het PGB betalen. 

PGB tarieven die Heerlen vergoedt voor professionele hulpaanbieders

Het tarief is opgebouwd uit twee componenten: het bruto-uurloon behorend bij het soort hulp (vermeerderd met vakantiedagen en vakantiegeld) en aanvullende kosten. Onder aanvullende kosten kan vallen: reiskosten, telefoonkosten, sociale lasten, huisvestingskosten etc.

Te hanteren bruto-uurloon:

 • Hulpverlening in groepsverband, schaalniveau 8 van cao jeugdzorg, bruto-uurloon € 21,73;
 • Hulpverlening individueel, schaalniveau 9 van cao jeugdzorg, bruto-uurloon € 23,70.

De hoogte van aanvullende kosten dient de PGB hulpverlener aan te geven.

PGB tarieven die Heerlen vergoedt voor sociale netwerk

Wanneer u een PGB besteed aan inzet door het sociale netwerk geldt dat zij het minimum-loon hiervoor betaald krijgen (vermeerderd met vakantiegeld en vakantiedagen en evt. aanvullende kosten).

Voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen voor een indicatie beschermd wonen moet er sprake zijn van onplanbare zorg en/of noodzaak tot 24-uurs toezicht;
 • U moet op verantwoorde wijze in staat zijn om regie te voeren over u eigen PGB. Regie voeren betekent dat u een plan moet kunnen opstellen waarin u onderbouwt hoe u de PGB gaat invullen en hoe u uw doelen met uw hulpverlener wilt behalen. Hierbij mag u hulp vragen van iemand uit uw eigen omgeving of een formele vertegenwoordiger;
 • Ook moet u schriftelijk kunnen aangeven waarom u kiest voor een PGB en niet voor zorg in natura;
 • De zorg die u wilt inkopen moet van goede kwaliteit zijn. Dit geldt zowel voor de zorg van professionals als van mensen uit uw eigen omgeving. De gemeente bepaalt de mate van kwaliteit.

Kosten

U moet in de meeste gevallen een eigen bijdrage betalen. Het CAK bepaalt de hoogte van uw eigen bijdrage (afhankelijk van uw inkomen). 

Doen of meenemen

Bij het toetsen of een PGB voor beschermd wonen passend is, toetsen we de onderdelen:

 1. Is beschermd wonen noodzakelijk, of is een andere vorm van zorg in uw geval meer passend?
 2. Wilt u uw zorg via een PGB of zorg in natura. Daarbij kijken wij onder andere of u zelf, of met de hulp van uw netwerk of vertegenwoordiger, in staat bent om de zorg te contracteren en als opdrachtgever op te treden. Ook vragen wij om een motivering. Waarom kiest u voor een PGB?
 3. Is de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt voldoende?
  Beschermd wonen is in de wet benoemd als: wonen in een instelling met 24-uurs toezicht. Bij een PGB beschermd wonen, wonen de cliënten meestal niet in een instelling maar thuis of zelfstandig. Samen met u brengen we in kaart welke ondersteuning nodig is. Daarna kijken we hoe we deze zorg het beste kunnen realiseren.
 4. In hoeverre bemoeit de gemeente zich met de manier waarop het PGB wordt ingevuld?
  De gemeente kijkt of burgers in aanmerking komen voor een PGB, en of de zorg die daarmee geleverd wordt van voldoende kwaliteit is. Dit doet de gemeente met advies van de professionals van het Team Opvang en Beschermd Wonen (TOBW). Ook controleren zij steekproefsgewijs.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Ga dan in beroep bij de rechtbank.