Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeentelijke financiën

De Planning & Control cyclus bestaat uit de begroting en de jaarrekening aangevuld met vooraf de kaderbrief en tussentijds de zomer- en de novembernota. Op deze pagina's vindt u de documenten zelf en de nieuwsberichten over de meest recente documenten. Het eerste blok in de rijen hier beneden geeft steeds uitleg over de betekenis van het document document.

Volgens de wet Dualisering gemeentebestuur is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het stellen van de kaders en voor de controle. Het College van B&W bestuurt, voert uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad op basis van de gestelde kaders.

Lokale lastenmeter

Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Heerlen is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale lastenmeter kunt u heel gemakkelijk uitrekenen wat uw lokale lasten als bewoner of ondernemer in Heerlen zijn.

Financiële gegevens als open data

De financiële gegevens van de gemeente Heerlen zijn ook beschikbaar als open data op de website van openspending.


Overzicht begrotingen

Begroting en kaderbrief
Wat en hoe?

De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting.

Begroting
Begroting 2022

De raad stelde de begroting 2022 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 3 november.


Overzicht jaarrekeningen

Wat en hoe
Verantwoording afleggen

In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van beleidsvoornemens uit de gemeentebegroting van het voorgaande jaar.

Wat en hoe
Jaarrekening 2019

Het is de gemeente Heerlen gelukt om het tekort volgens afspraak met de gemeenteraad en de Provincie te beperken tot 2,2 miljoen. Het college werkt er hard aan om volgend jaar uit te komen op een resultaat van +0,5 miljoen en heeft er alle vertrouwen in om dat te realiseren. Het tekort over 2019 komt onder meer door tekorten in de jeugdzorg en op beschermingsbewind. Meevallers en tegenvallers uit het gemeentefonds zijn ook meegenomen in de jaarrekening. De algemene reserve bedraagt -4,6 miljoen.

Jaarrekening 2018
Jaarrekening 2018

Het tekort dat de jaarrekening 2018 laat zien hebben we weten te beperken tot € 4,7 miljoen.

Jaarrekening 2017
Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 van de gemeente Heerlen laat een tekort zien van € 14.997.000. Met name in het sociaal domein verschillen de inkomsten en uitgaven te veel van elkaar.

Jaarrekening 2016
Beleid en resultaten 2016

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in het begrotingsjaar 2016.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.