Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Tijdelijke aanpassingen Bbz tijdens het 4e kwartaal 2021

De Tozo eindigt per 1 oktober 2021. Vanaf die datum kunnen zelfstandig ondernemers die na de Tozo nog financiële ondersteuning nodig hebben een beroep doen op het Bbz. De aanvraagprocedure bij het Bbz is intensiever en kost meer tijd dan die bij de Tozo en Participatiewet.

 

Om welke aanpassingen gaat het?

Het Bbz wijzigt van oktober t/m december 2021 voor de aanvraag van (alléén) algemene bijstand voor levensonderhoud op 3 punten:

  1. De uitkering voor levensonderhoud kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd en toegekend;
  2. Het recht op en de hoogte van de uitkering wordt per kalendermaand berekend;
  3. Er wordt geen vermogenstoets gedaan. De uitkering wordt direct toegekend als uitkering ‘om niet’.

Deze aanpassingen gelden in het 4e kwartaal van 2021 alléén voor nieuwe aanvragen. Voor ondernemers die vóór 1 oktober 2021 al een Bbz-uitkering ontvingen en waarbij deze mogelijk verlengd wordt in het 4e kwartaal, blijven de reguliere Bbz-artikelen gelden.

Voor welke Bbz-doelgroepen gelden deze aanpassingen?

Naar verwachting zullen vooral gevestigde zelfstandigen die Tozo ontvangen een beroep doen op het Bbz, maar ook voor startende ondernemers en de andere doelgroepen binnen het Bbz gelden in het 4e kwartaal deze Bbz-tijdelijke wijzigingen.

Aanvragen en toekennen met terugwerkende kracht

Het Bbz kan in het 4e kwartaal van 2021 met terugwerkende kracht tot de 1e van de voorafgaande maand aanvragen.

Dit houdt het volgende in:

  • De zelfstandige kan de uitkering alleen aanvragen – en de gemeente toekennen - per 1e van de maand;
  • In oktober is dat per 1 oktober (of per 1 november of 1 december);
  • In november per 1 oktober of 1 november (of per 1 december); en
  • In december per 1 november of 1 december.

Deze vorm van terugwerkende kracht komt overeen met die in Tozo 3, 4 en 5.

De Bbz-uitkering kan in de periode oktober tot en met december 2021 alléén voor deze periode – en dus voor maximaal 3 maanden - worden aangevraagd en toegekend. Voor een uitkering vanaf januari 2022 moet de ondernemer een nieuwe aanvraag indienen.

 Buiten deze periode van 3 maanden om kan - daarvoor of daarna - geen gebruik worden gemaakt van deze tijdelijke aanpassingen. In januari 2022 kan dus niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

De periode waarvoor deze Bbz-uitkering wordt toegekend, telt mee voor de maximale duur waarvoor een Bbz-uitkering kan worden toegekend. Die maximale duur is per doelgroep verschillend.

Hoogte uitkering per kalendermaand berekenen

Bij de aanvraag van een uitkering levensonderhoud voor de maanden oktober, november en/of december 2021:

  • verklaart de ondernemer schriftelijk dat hij in de maanden waarvoor hij een uitkering aanvraagt verwacht een inkomen te hebben onder de toepasselijke bijstandsnorm;
  • geeft de ondernemer per maand een opgave van zijn te verwachten inkomsten uit onderneming en overige inkomsten voor de maanden waarvoor hij een uitkering aanvraagt. Ook inkomsten van de partner tellen hierbij mee. Het inkomen wordt maandelijks doorgegeven met het Statusmutatieformulier (SMF), net als bij de Tozo.

Geen vermogenstoets en uitkering direct om niet

In het 4e kwartaal van 2021 wordt de Bbz-uitkering bij nieuwe aanvragen direct om niet verstrekt.

Het vermogen, zowel zakelijk als privé, wordt voor het 4e kwartaal 2021 niet in aanmerking genomen. Het totale vermogen is wel van belang voor het vaststellen van levensvatbaarheid van de onderneming. Er worden dus wel gegevens over het vermogen opgevraagd.

Aanvraag bedrijfskapitaal

De tijdelijke aanpassingen van het Bbz gelden alleen voor de aanvragen en toekenning van algemene bijstand voor levensonderhoud, niet voor aanvragen bedrijfskapitaal. Vraagt de ondernemer in het 4e kwartaal naast een uitkering ook een bedrijfskapitaal aan (of enkel bedrijfskapitaal), dan geldt de reguliere Bbz-systematiek voor de vaststelling van de noodzaak en hoogte van dit bedrijfskapitaal.

Levensvatbaarheidstoets

De tijdelijke aanpassingen aan het Bbz zijn géén noodmaatregel in het kader van het economisch steun- en herstelpakket. Dat betekent dat, wil een zelfstandige in aanmerking komen voor het Bbz, zijn bedrijf of zelfstandig beroep levensvatbaar moet zijn. Er moet dus wél een levensvatbaarheidstoets worden uitgevoerd door een extern bedrijf.

Is het bedrijf of het zelfstandig beroep niet levensvatbaar? Dan kan de gemeente de ondernemer begeleiden in heroriëntatie en beëindiging van het bedrijf. Hierbij kan de gemeente ook ondersteuning op grond van het Bbz verlenen.

Bbz check 

Op deze website kan gecheckt worden of een bedrijf in aanmerking komt voor het Bbz. 

Bbz aanvragen

Hier kunt u Bbz aanvragen. 

Corona

Datum nieuwsbericht

30 september 2021

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.