Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid gaat uit van fors minder woningen in gebied

Op 18 februari heeft het college besloten het bestemmingsplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2019' en het exploitatieplan 'Schinkelkwadrant-Zuid 2019' in gewijzigde vorm ter vaststelling aan de raad voor te leggen.

College luistert naar ingediende zienswijzen

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op een vermindering van het maximaal aantal te bouwen woningen in Schinkelkwadrant-Zuid; in plaats van maximaal 158 woningen laat het bestemmingsplan nu nog maar de bouw toe van maximaal 98 woningen. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van vele partijen om in dit gebied tot meer vergroening en hoogwaardige woningbouw te komen.

Gevolgde procedure

Het bestemmingsplan en het exploitatieplan ‘Schinkelkwadrant-Zuid 2019’ hebben met ingang van 16 september 2019 gedurende zes weken als ontwerp ter inzage gelegen. In die periode konden zienswijzen worden ingediend. In totaal zijn 13 zienswijzen op het bestemmingsplan ontvangen en één zienswijze op het exploitatieplan.

In november 2019 is de raad geïnformeerd over het uitstellen van de behandeling van de vaststelling van het bestemmingsplan. Door de stikstofproblematiek werd de behandeling met drie maanden uitgesteld ten opzichte van de oorspronkelijk geplande datum van december 2019.

Ingediende zienswijzen

De zienswijzen m.b.t. het bestemmingsplan zijn afkomstig van omwonenden en van eigenaren naast en in het plangebied. De zienswijzen zijn divers van aard maar richten zich overwegend op de navolgende aspecten: stikstofdepositie, compensatie woningbouwtitels, omvang van het woningbouwprogramma, bouwhoogtes, beleving en borging van het groen, schaduwwerking en parkeren.

Bijstelling maximum aantal toegestane woningen

De afgelopen periode is het maximaal aantal toegestane woningen opnieuw bekeken. De redenen hiervoor zijn de ingediende zienswijzen, de informatie uit het Raadsforum van 21 oktober 2019 en de informatie uit de diverse marktverkenningen. Dit heeft er toe geleid dat het maximum aantal te realiseren woningen in het vast te stellen bestemmingsplan is bijgesteld.

Voordelen verlaging woningaantal

Deze bijstelling van het maximale woningbouwprogramma heeft meerdere voordelen, met name dat de bijstelling tegemoet komt aan diverse zienswijzen, die de ruimtelijke impact van maximaal 158 woningen als te zwaar ervaren.

Het gefaseerd realiseren van een gedifferentieerd programma met kwalitatief hoogwaardige woningen in het groen biedt meer ruimte om invulling te kunnen geven aan de ambitie van wonen in een groene omgeving en kansen voor vernieuwende woontypologieën.

De bijstelling heeft een gunstig effect op de omgeving (minder verkeer, stikstofdepositie, geluid) en leidt tot een maximaal woningbouwprogramma waarvoor compensatie in het kader van de Structuurvisie Wonen Zuid-Limburg al heeft plaatsgevonden. Er is daarom geen aanvullende compensatie vereist.

In programmatisch opzicht biedt verlaging van het aantal woningen op Schinkel-Zuid mogelijkheden om breder in het totale centrum de transitie of versterking van het wonen vorm te kunnen geven.

25 maart besluit gemeenteraad

Het bestemmingsplan vormt een actueel juridisch-planologisch kader voor de herontwikkeling van het plangebied Schinkelkwadrant Zuid. Dit geldt voor een periode van minimaal 10 jaar.

De gemeenteraad neemt op 25 maart een besluit over het voorliggende bestemmingsplan Schinkelkwadrant-Zuid.

Schinkelkwadrant-Zuid

Datum nieuwsbericht

19 februari 2020

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.