Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Beleid en resultaten 2016

Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in het begrotingsjaar 2016.

Programmaverantwoording

In de ‘programmaverantwoording’ geven we op hoofdlijnen een overzicht van de resultaten, zoals deze in 2016, binnen de 5 programma’s van het Meerjarig Bestuurlijk Programma 2015-2018 zijn bereikt. Deze verantwoording is volgens een vast stramien opgebouwd analoog aan de begroting 2016 rond de diverse kernthema’s binnen elk programma.

De paragrafen

De kaders, die gehanteerd zijn bij het realiseren van onze doelen, zijn opgenomen in de ‘paragrafen’. Hier lichten wij toe hoe de bedrijfsvoering gefunctioneerd heeft, maar ook op welke manier invulling gegeven is aan het grondbeleid en de lokale heffingen. Daarnaast bestaat het onderdeel paragrafen uit een toelichting op het weerstandsvermogen, het onderhoud kapitaalgoederen, financiering en verbonden partijen, demografische ontwikkelingen, subsidies en IBA.

Financiele gegevens

De financiële gegevens zijn opgenomen in het onderdeel ‘jaarrekening’. Hier leggen we verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de resultaten van het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit de balans met toelichting en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Alle cijfers in dit onderdeel presenteren we in een veelvoud van € 1.000. Hierdoor kunnen kleine afrondingsverschillen ontstaan in de totaaltellingen, saldi en dergelijke. Tot slot hebben we het onderdeel algemene dekkingsmiddelen opgenomen. In aansluiting op voorgaande jaren zijn in dit jaarverslag en in deze jaarrekening wederom de adviezen van de Werkgroep Financial Audit verwerkt.

U kunt de volledige jaarrekening downloaden. (Download pdf)

Jaarrekening 2016