Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Incluzio wordt nieuwe uitvoerder maatschappelijke ondersteuning in Heerlen

Stichting Incluzio Uitvoering gaat in Heerlen vanaf 1 januari 2024 de maatschappelijke ondersteuning uitvoeren. Het contract met de huidige uitvoerder Stand-By! loopt per die datum af. Na een intensief en zeer zorgvuldig subsidietender traject, heeft het college besloten de subsidie voor de uitvoering van de maatschappelijke ondersteuning op grond van de Wmo, te verlenen aan Incluzio. De gunning geldt voor de periode 2024-2027, met een mogelijke verlenging van drie maal twee jaar.

Met de komst van een nieuwe uitvoerder van de maatschappelijke ondersteu-ning komt er een einde aan zeven jaar samenwerking met Stand-By! In samenwerking met de verschillende partners heeft Stand-By! het Heerlense zorglandschap de afgelopen jaren baanbrekend vormgegeven. Dit gebeurde op basis van samenwerking en vertrouwen in de partners in plaats van marktwerking, met ruimte voor de professional, vermindering van de bureaucratie, gericht op outcome en beheersing van de kosten. Heerlen blijft nú en de komende jaren vasthouden aan deze principes en uitgangspunten, die nu door andere partijen verder opgepakt en uitgebouwd worden. 

Duurzaam en kwalitatief zorg- en ondersteuningsaanbod

Incluzio borduurt in hoge mate voort op hetgeen Stand-By! de afgelopen jaren heeft opgebouwd. Van onderop, samen met de inwoners, ervaringsdeskundigen, partners, vele vrijwilligers en anderen in de buurt wordt gewerkt aan de best passende oplossing. Er is oog voor wat iemand zelf wil en kan. Hierbij is de menselijke maat heel belangrijk. Ook wordt gekeken naar de inzet van slimme digitale oplossingen.

Waarborgen voor voortzetting van zorg na 1 januari

Met Incluzio zijn afspraken gemaakt om de geleverde zorg te continueren. Voor de cliënt die nu ondersteuning ontvangt betekent dit, dat de bestaande dienstverlening wordt voortgezet door de huidige uitvoerder tot 1 juli 2024. Daarna wordt de nieuwe partij verantwoordelijk. De overgangstermijn van een half jaar wordt gebruikt voor een zogenaamde warme overdracht tussen de huidige en nieuwe partij. Dit houdt in dat Incluzio direct in gesprek gaat met de huidige uitvoerder, afspraken maakt en de samenwerking met de al bestaande ketenpartners vormgeeft.

Hierbij is Incluzio van plan om alle professionals over te nemen die in dienst willen treden om hiermee de zorgverlening te continueren. Deze medewerkers zijn namelijk ingebed in de lokale samenleving en hebben al belangrijke contacten gelegd met lokale samenwerkingspartners. Daarnaast werkt Incluzio 12 maanden lang met een zogenaamd transitie-/implementatieteam, waarin nadrukkelijk gekeken wordt naar continuering van de zorg.

Doorontwikkeling van zorg

De afgelopen jaren is er in Heerlen een bijzonder zorglandschap opgebouwd. Heerlen heeft geleerd wat samenwerking, in plaats van marktwerking en ruimte voor de professional, heeft opgeleverd. Hiermee wil het college de komende jaren door blijven gaan. Het is nadrukkelijk de bedoeling om samen met alle betrokken partijen de grote verworvenheden van de Heerlense zorgaanpak vast te houden en verder uit te bouwen.

Maar we blijven bewust niet stilstaan. De doorontwikkeling van de zorg is en blijft een belangrijk uitgangspunt. Daarom worden er met de nieuwe uitvoerder nadrukkelijk afspraken gemaakt over het terugdringen van de oplopende wachtlijsten voor de GGZ en voor een gerichte aanpak van inwoners met een complexere hulpvraag.

Taken waarmee de nieuwe uitvoerder verder aan de slag gaat zijn:

  • het vormen van één integraal loket in iedere buurt waar mensen zich kunnen melden met elke zorgvraag.
  • samenwerking met aanpalende domeinen om te voorkomen dat burgers niet tussen wal en schip vallen als ze worden doorverwezen naar instanties buiten de contractorganisaties,
  • transformatie van de dagbesteding, die meer in de buurt en met meer op maat gesneden activiteiten moet worden aangeboden,
  • intensivering van de samenwerking met participatie zoals met Werk voor Heerlen zodat mensen meer kunnen doorstromen.

Tot slot zijn er afspraken gemaakt rondom de sturingsinformatie om de inhoudelijke resultaten goed te monitoren.

Datum nieuwsbericht

14 november 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.