Integraal ouderenbeleid in Heerlen: Ouder worden met toekomst!

8 juni 2020 Het college heeft de uitwerkingsagenda voor het nieuwe integrale ouderenbeleid vastgesteld. Heerlen heeft al langer een ouderenbeleid, in december 2019 ging de raad al akkoord met de Ontwikkelagenda integraal ouderenbeleid gemeente Heerlen 2020-2023, en die is nu verder uitgewerkt. Onder de noemer ‘Ouder worden met toekomst!’ richten we ons op alle burgers in Heerlen vanaf 55 jaar.

Met energie en elan willen we onze ambities realiseren. Hierbij gaan we verder met succesvolle acties. En we ondersteunen vernieuwing. We willen vooral benadrukken dat ouderen met hun levenservaring veel kunnen bijdragen aan de leefbaarheid van onze stad en buurten.

Vitaal oud worden
Heerlen wil een vitale stad zijn waar mensen op een gelukkige en gezonde manier ouder kunnen worden in een veilige omgeving. Wethouder Keulen: “Ik wens iedereen een plek waar mensen zichzelf mogen zijn, met goede (basis)voorzieningen en ruimte om zich te kunnen ontplooien. Waar ouderen een actief leven leiden, zo lang mogelijk zelf de regie houden en toegang hebben tot zorg als dat nodig is. Laten we in Heerlen die stappen zetten om dat mogelijk te maken.”

Extra aandacht
We worden in Nederland steeds ouder en ook in Heerlen wordt deze groep steeds groter en belangrijker. Dat vraagt om extra aandacht voor ouderen. De acties die nu zijn opgesteld zijn er vooral op gericht op vitaliteit en zelfredzaamheid. Bij de uitvoering van het ouderenbeleid worden naast de oudere burgers zelf ook vrijwilligers, verenigingen zoals de buurtorganisaties, instellingen en bedrijven, betrokken. We willen ruimte geven aan en aansluiten op buurtinitiatieven. Belangrijk daarbij is de inbreng van de burgers zelf. We bieden ondersteuning in de buurten, dichtbij de burger, via buurtcoalities.

Belangrijke thema’s
Het terugdringen van eenzaamheid is een van de belangrijkste thema’s. Ook communicatie gaat speciale aandacht krijgen. We onderzoeken hoe we het beste ervoor kunnen zorgen dat iedereen op de hoogte is van bestaande informatie en (toekomstige) ontwikkelingen. Niet iedereen is namelijk (voldoende) digitaal vaardig. We gaan deze vaardigheid zoveel mogelijk stimuleren en helpen ouderen om beter en veiliger om te kunnen gaan met internet en sociale media. Ook stimuleren we activiteiten waar jong en oud elkaar in Heerlen ontmoeten en helpen. Maar ook willen we meer aandacht voor dementie. We willen bijvoorbeeld meer dementie vriendelijke buurten en gaan daarvoor initiatieven ondersteunen.

Dementie pilot
Zodra de coronamaatregelen het toelaten, starten we in de buurten Aarveld, Bekkerveld, Caumerveld en Douve Weien met het pilotproject dementievriendelijke buurten. Samen met met de buurtorganisaties, Heerlen STAND-BY! en Zuyd Hogeschool gaan we in de praktijk maatregelen toepassen die het mogelijk maken dat mensen met (beginnende) dementie zo lang mogelijk kunnen meedoen in het dagelijkse leven van de buurt. Goede resultaten gaan we op termijn ook toepassen in de andere buurten van Heerlen.

Samenwerking en kennisdeling
Ook gaan we meer aan samenwerking en kennisdeling doen. Dat doen we onder andere ook in Europees verband. Sinds maart 2019 maakt Heerlen deel uit van een EU-kennisdelingsprogramma: URBACT met twee projecten SIBdev en iPlace. En het mooie nieuws is: dat blijven we nog doen tot augustus 2022. Hier denken we met negen andere Europese steden na over ideeën en mogelijkheden om kwetsbaarheid en zorgbehoefte van ouderen te voorkomen. Ook werken we samen met onze eigen kennisinstellingen zoals Zuyd Hogeschool en de Open Universiteit op het gebied van dementievriendelijke buurten, eenzaamheid en digitalisering