Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Jaarrekening 2017

De jaarrekening 2017 van de gemeente Heerlen laat een tekort zien van € 14.997.000. Met name in het sociaal domein verschillen de inkomsten en uitgaven te veel van elkaar.

Vanuit het rijk krijgen we onvoldoende financiële middelen om onze taken binnen het sociale domein naar behoren in te vullen. Bovendien leidt de stijgende zorgvraag ook tot meer uitgaven. Voor 2017 is een groot beroep op het weerstandsvermogen dan ook noodzakelijk.

Ook de zomernota laat in de prognose voor 2018 een groot tekort zien. Ook in dat jaar moet de gemeente een beroep doen op het weerstandsvermogen. Het college gaat er echter alles aan doen om het tekort tot een minimum te beperken. De belangrijkste afspraken uit het coalitieakkoord worden daarbij zoveel mogelijk ontzien.

Heerlen gaat altijd tot de grenzen van de financiële mogelijkheden voor haar bewoners, met inachtneming van de regels voor hoe een gemeente moet budgetteren. Onze visie is dat gemeenschapsgeld maximaal ten goede moet komen aan de samenleving.

In 2017 en 2018 moeten we een beroep doen op ons weerstandsvermogen. Daardoor daalt het niveau in 2018 onder het niveau dat we hebben afgesproken met de gemeenteraad.

Om het weerstandsvermogen weer snel op het afgesproken peil te brengen, gaan we aan de slag met concrete bezuinigingsvoorstellen. Binnen twee weken presenteren we daarvoor de plannen op hoofdlijnen.

Zoals gezegd gaan we er alles aan doen om het financiële tekort aan te pakken. Voor de komende jaren leidt dat tot bezuinigingen. Alleen op die manier kunnen we een sluitende meerjarenbegroting presenteren en tegelijkertijd het weerstandsvermogen weer op peil brengen.

Bekijk ook de Zomernota 2018 (download pdf's). Let op: de jaarrekening is nog een concept, omdat wij nog in afwachting zijn van de definitieve accountantsverklaring!

U kunt de definitieve stukken in pdf downloaden.

Jaarrekening 2017

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.