Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Novembernota 2017

In de novembernota 2017 gaan wij in op de afwijkingen in kosten en baten ten opzichte van de begroting 2017.

U vindt zowel de positieve als de negatieve financiële ontwikkelingen ten opzichte van de begroting 2017 op basis van de inzichten per 1 oktober 2017. Net als in 2016 sluit de novembernota met een negatief saldo van 8,3 miljoen euro.

Hoge ambities voor onze bewoners

Heerlen kiest al jaren bewust voor hoge ambities. Denk voor 2017 aan:

  • De bouw van brede maatschappelijke voorzieningen en de samenwerking met partners IBA en Provincie Limburg voor de investeringen in het stadscentrum. Aan de aantrekkelijkheid van stadscentrum draagt ook de ontwikkeling van het Romeins kwartier bij.
  • Evenzeer van belang is het uitwerken van de transformaties in de zorg die de drie decentralisaties met zich meebrengen. Een kwalitatieve ontwikkeling in de lokale zorg, door een cultuuromslag bij burgers en samenwerkingspartners en een efficiëntere organisatie. Kenmerkend voor de visie van Heerlen is daarbij dat we altijd de samenwerking zoeken.
  • De Heerlense economie is direct gebaat bij de vernieuwende samenwerking op economisch en onderwijskundig vlak in de Smart Services Campus met APG, Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg. In termen van ontwikkelingspotentieel voor zowel bedrijven als het onderwijs. Daarnaast biedt de medische logistiek veelbelovende kansen voor nieuwe werkgelegenheid op onder andere Trilandis en Avantis.

Sluitende jaarrekening blijft leidend

Dat wij tot het uiterste gaan ziet u ook in deze novembernota met een negatieve financiële vooruitblik. Financieel doel is uiteraard een sluitende jaarrekening.

Meevallers in kaart brengen

Toch verwerken we de negatieve vooruitblik niet meteen in de ambities voor de rest van het jaar. Per 1 oktober 2017 is namelijk nog niet de volle omvang van de mee- en tegenvallers bekend. In de afgelopen jaren losten de meevallers de negatieve vooruitzichten helemaal op. Wij sturen erop de situatie zo spoedig mogelijk helder te krijgen. Bij de behandeling van de novembernota in de gemeenteraad eind december kunnen we er meer over zeggen.

Effecten op 2018 en verder

In de recent vastgestelde begroting 2018 hebben we enkele mee- en tegenvallers die kunnen doorwerken al meerjarig verwerkt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de prognoses voor de jeugdzorg en schuldhulpverlening. Een andere factor is de aanstaande herindeling. Bepaalde reorganisaties stellen we vanuit efficiency overwegingen uit tot de fusie. Dit betreffen acties die wij met het oog op de herindeling wel al in de meerjarenraming vanaf 1-1-2019 hebben opgelost zodat de nieuwe gemeente er geen last van heeft.

Kort gezegd betekent dit dat de mee/tegenvallers in de vooruitblik alleen effect hebben op 2017.

Factoren die een grote rol spelen

Ten eerste de transformatie in het sociale domein. Het lukt ons om het werk steeds beter te organiseren en steeds meer maatwerk te leveren, maar wij zien ook dat dit naast efficiencyvoordelen ook financiële nadelen oplevert omdat in het verleden bijvoorbeeld de zorgvraag bij een aantal mensen te laag is ingeschat. Deze overgangsknelpunten spelen vooral bij de jeugdzorg.

De tweede factor is dat de rijksgelden via open-einde regelingen verdeeld worden. Daardoor kan er ondanks positieve ontwikkelingen, toch sprake zijn van een negatieve vooruitblik.

Een derde factor is onze ambitie om juist in onze regio, met grote sociaaleconomische uitdagingen, een aantal voorzieningen die door het rijk zijn weg bezuinigd toch te blijven uitvoeren. Dit betekent dat wij als gemeente de stijgende kosten van bijvoorbeeld bewindvoering in de schuldhulpverlening voor eigen rekening nemen.

Samenvattend

De vooruitblik noodzaakt ons om richting jaarrekening stevig te sturen op financieel evenwicht. Dat doen we altijd extra in het derde en vierde kwartaal van het jaar en dat doen we dit jaar dus ook. Net als de afgelopen jaren sturen wij op een structureel en reëel financieel evenwicht en een gezond weerstandvermogen zonder uit het oog te verliezen wat onze maatschappelijke opgave is. U kunt de complete novembernota (download pdf) inzien.

Novembernota 2017