Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Omgeving Kindcentrum Passart

Begin 2021 heeft Bureau Verbeek samen met Doenja Urlings een ontwerp gepresenteerd voor het Kindcentrum en de omgeving. De school en het schoolterrein zijn gereed. Dit ontwerp gaat over het opnieuw inrichten van de straten rondom het Kindcentrum. De afdeling Stadsingenieurs heeft gekeken naar de afwatering, verharding, verkeer, groen, verlichting en de kosten. Daarna hebben we enkele kleine aanpassingen in het ontwerp gemaakt.

 

Stand van zaken per 14 oktober 2022

Kort geleden heeft de gemeente Heerlen wegenbouw Kurvers de opdracht gegund rond het project “Herinrichting omgeving Kindcentrum Passart Heerlen”.
Hierbij informeren wij,als aannemer, u over de uitvoeringsperiode en fasering.

Wat gaan we doen?

Wij gaan de bestaande verharding verwijderen en brengen nieuwe bestrating en asfalt aan.
Het regenwater infiltreren we eerst via wadi’s in de ondergrond. De rest van het water voeren we af via de regenwaterleiding in de Palmstraat richting Terhoevenderwerg.

Waar gaan we werken?

Wanneer gaan we werken?

Het was de bedoeling om na de bouwvakvakantie te starten. Door lange levertijden van bouwmaterialen starten we op 17 oktober met de werkzaamheden. Deze gaan we in fasen uitvoeren en duren tot het midden van februari 2023. Dit onder voorbehoud van levertijden, onverwachte omstandigheden en goede weersomstandigheden.

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden en aandacht voor de veiligheid.

 • Voor de bereikbaarheid van de school en het buurtcentrum gaan we de Palmstraat tijdelijk inrichten als kiss en ride zone en parkeerplaats.
 • Er is altijd een schoolingang goed bereikbaar: óf aan de Laurierstraat óf aan de Hazelaarstraat.
 • Tijdens de werkzaamheden direct rondom de school maken we het werkgebied dicht met bouwhekken.
 • Op de belangrijkste breng- en haaltijden van de kinderen stoppen we tijdelijk met het werkverkeer. Dit is van maandag tot met vrijdag van 8.15 uur tot 8.30 uur en van 12.30 uur tot 13.00 uur. En op maandag, dinsdag en donderdag van 14.15 uur tot 14.45 uur.
 • In alle fasen passen we de noodzakelijke verkeersmaatregelen toe.

Nadere info.

Voor nadere info kunt u uw vragen richten aan Wegenbouw Kurvers Bv.:

info@wegenbouwkurvers.nl
045-5751155


Stand van zaken september 2022


Vertraging

In onze vorige nieuwsbrief van juli meldden we dat de werkzaamheden meteen na de bouwvakvakantie zouden starten. Maar helaas loopt de uitvoering vertraging op.

Begin augustus hebben we de uitvoering van de werkzaamheden opgedragen aan Wegenbouw Gebr. Kurvers BV in Heerlen. De aannemer heeft de benodigde bouwmaterialen besteld. Maar de levertijden voor bouwmaterialen zijn de laatste maanden enorm gestegen.

Uitvoering werkzaamheden

Volgens de nieuwe planning start de aannemer midden oktober en zal de uitvoering duren tot midden februari volgend jaar.

Informatieavond bewoners

De aannemer organiseert begin oktober een informatiebijeenkomst voor de bewoners en voor de ouders/verzorgers. Hier krijgt u nog bericht over.

Eenrichtingsverkeer

• De proef met het eenrichtingsverkeer in de Hazelaarstraat en de Laurierstraat is goed verlopen en wordt omgezet in een definitieve situatie.
• Tijdens de bewonersavond op 20 juli is met instemming van de aanwezigen voorgesteld eenrichtingsverkeer in de Eikstraat vanaf de Oranjeboomstraat tot de Hazelaarstraat in te voeren.
Eind augustus is over deze aanpassingen een foutief verkeersbesluit gepubliceerd, waarvoor onze excuses.
De goede versie zal binnenkort worden gepubliceerd en pas dan gaat de bezwaartermijn in.

Bouwkundige opname betrokken woningen

Deze opname is in augustus afgerond.

Stand van zaken juli 2022

Nieuwe situatie omgeving Kindcentrum Passart

Nieuwe situatie Palmstraat

Hierbij willen wij u informeren over de herinrichting van de omgeving van het Kindcentrum. En ook over de herinrichting van de Palmstraat. In februari van dit jaar meldden wij enthousiast dat de werkzaamheden eind mei zouden starten. Dat was te positief. De aanbesteding voor het contracteren van een aannemer is eind juni gestart.
De aannemer zal meteen na de bouwvakvakantie op 29 augustus 2022 starten. De werkzaamheden zijn volgens planning 15 december van dit jaar klaar. Daarna gaan we de bomen planten.

Kleine aanpassingen

In de Hazelaarstraat komt voor de parkeervakken een kiss & ride strook.
Dit zoals was opgenomen in het ontwerp van Bureau Verbeek.
Het brengen en afhalen van de kinderen met de auto zal hierdoor ge-makkelijker worden. Ook zal dit de overlast voor de bewoners in de Hazelaarstraat en omgeving beperken. Het regenwater afkomstig van de school, de nieuwe Olmstraat en de Laurierstraat stroomt straks naar de greppel langs de Terhoevenderweg.
Onder de wadi’s aan de Olmstraat en aan de Hazelaarstraat komen kleine infiltratiebuffers. Door deze aanpassingen wordt het vuilwaterriool ontlast.

De werkfasering

Eerst komen de kiss & ride strook in de Hazelaarstraat en de wadi’s tussen school en Hazelaarstraat.
Tegelijk gaan we de nieuwe Olmstraat en de wadi’s maken.
In die periode, die ongeveer 4 weken zal duren, blijft de Laurierstraat gewoon bereikbaar voor de school.
Voor het buurtcentrum komt een toegangspaadje vanaf de Eikstraat.
Buurtbewoners, leerkrachten en ouders kunnen dan parkeren in de Palmstraat, die tijdelijk wordt opengesteld.

Na ingebruikname van de Hazelaarstraat en de nieuwe Olmstraat beginnen we met de Laurierstraat en de Palmstraat. U kunt dan weer parkeren in de Hazelaarstraat en in de Olmstraat.
Om de werkterreinen komen hekken te staan.
Tijdens de uitvoering van het werk houden we rekening met de breng- en haaltijden van de kinderen. Op die momenten ligt het vrachtwagen vervoer even stil.

Verkeer

Het eenrichtingsverkeer in de Hazelaarstraat gaat goed. Op dit moment is een verkeersbesluit in voorbereiding om dit voor altijd te maken. Uit de buurt is het verzoek gekomen om nog meer eenrichtingsverkeer in te stellen. In de Eikstraat vanaf de Oranjeboomstraat tot de Hazelaarstraat. Uw reactie wordt betrokken bij  het nemen van een besluit.

Hinder en bouwkundige vooropname

Bij de werkzaamheden worden graafmachines, vrachtwagens, walsen en trilplaten gebruikt. In heel extreme situaties kan dit leiden tot schade aan de woningen in de buurt van de werkzaamheden.
Om discussies bij eventuele schades te voorkomen zorgen wij voor een bouwkundige vooropname door een gespecialiseerd bedrijf.
Quattro Expertise zal contact opnemen met de bewoners in de buurt van de werkzaamheden.
Dit met het verzoek om binnen en buiten een paar foto’s te mogen maken. Hieraan mee doen is voor u als bewoner zonder verplichtingen en is gratis. De algemene privacyregels gelden hierbij.

Overlast en begrip

Wij proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken en vragen hierbij uw begrip en medewerking.
Als het nieuwe schooljaar begint zijn de werkzaamheden volop bezig.
Daarom vragen wij de ouders om hun kinderen zo min mogelijk met de auto te brengen en te halen.

Op onze website kunt u de uitvoeringstekeningen bekijken.
Bij de zoekfunctie vult u in: omgeving Kindcentrum Passart

Hartelijk bedankt voor uw begrip en medewerking

Stand van zaken februari 2022

Ontwerp omgeving Kindcentrum Passart

1. Verkeer

 • Voor de school is de Laurierstraat al afgesloten voor alle bestuurders behalve fietsers. De fietsroute langs de Laurierstraat blijft intact. Dit deel van de weg wordt ingericht zoals ontworpen door Bureau Verbeek. In plaats van de grasbetonstenen komen er straatstenen, dit om onkruid te voorkomen.
 • De stoepen rondom de school worden opnieuw gestraat.
 • Er komt nog geen eenrichtingsverkeer rondom de school. Eerst willen we bekijken of de situatie zoals deze op dit moment is voldoet. Als blijkt dat deze situatie veel klachten geeft, dan komt er toch eenrichtingsverkeer.
 • De vervangende Olmstraat wordt een weg met 15 parkeervakken aan beide kanten en een stoep langs het buurtpunt. De parkeervakken bestaan uit grasbetonstenen. De auto’s die hier wel rijden voorkomen onkruidgroei.
 • Aan deze weg en aan de Hazelaarstraat kunnen ouders en bezoekers parkeren. En hier hun kinderen bij het gebouw afzetten of ophalen.

2. Spelen

 • Kinderen kunnen spelen buiten het schoolterrein op de speelstraat-strook voor de school en in het parkje tussen school en Palmstraat.

3. Groen en water

 • Bestaande bomen blijven staan en er komen nieuwe bomen bij.
 • In het groen tussen de school en de Hazelaarstraat komen 2 wadi’s. Dit zijn kuilen waar het regen-water van het schoolterrein in de grond kan wegzakken. Ook langs de nieuwe Olmstraat komen 2 wadi’s voor het regenwater van het buurtpunt en van de Olmstraat.
 • De vijver en knuppelbrug in het parkje tussen buurtpunt en Seringenstraat komen er niet. De vijver krijgt niet op natuurlijke manier water en zou steeds op de kraan aangesloten moeten worden. Wel komt hier een extra paadje.
 • De paden in het parkje tussen Laurierstraat en Palmstraat worden opgeknapt. En ook hier komen enkele bomen bij.

Ontwerp herinrichting Palmstraat

Sinds de sloop van enkele flats ruim 10 jaar geleden is de Palmstraat niet meer in gebruik voor doorgaand verkeer. In het kader van de klimaatambities en om het parkkarakter van de plek te vergroten gaan we de weg smaller maken tot een ruim wandelpad met mogelijkheid tot incidenteel fietsgebruik. De vrijgekomen ruimte gaan we inrichten als een groenstrook die we met gras en een bloemenmengsel inzaaien.

 

4. Wandelpad en fietspad

 • De asfaltverharding wordt smaller gemaakt tot 3 meter breed. De stoep vanaf de Seringenstraat blijft tot net voorbij het eerste paadje richting park. Vanaf hier tot de Oranjeboomstraat vervalt de stoep.
 • Aan de Seringenstraat en aan de Oranjeboomstraat wordt het pad afgesloten voor auto’s.
 • Vanaf de Akerstraat-Noord komen drieverbindingspaadjes naar de Palmstraat.

5. Groen en water

 • Het regenwater verdwijnt niet meer in het riool maar wordt opgevangen en afgeleid naar de greppel langs de Terhoevenderweg. Het vuilwaterriool wordt hier door ontlast.
   

Vervolg

Tot vrijdag 25 februari konden belanghebbenden reageren op de plannen door een mail te sturen naar kindcentrumpassart@heerlen.nl. Daarna maken we de ontwerpen definitief en kan het bestek voor het werk opgesteld worden. Aansluitend kiezen wij een aannemer en kan het werk starten. De werkzaamheden zullen volgens planning eind mei starten en in september klaar zijn. De bomen worden in oktober geplant.

Datum nieuwsbericht

14 oktober 2022

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.