Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Parkstadgemeenten samen verder aan de slag met opvang en beschermd wonen

Op 5 december 2023 hebben de colleges van Parkstad de Uitvoeringsagenda Opvang en Beschermd wonen 2023-2025 vastgesteld. Hierin staat wat er in de jaren 2023 tot en met 2025 gedaan wordt om de ondersteuning voor deze doelgroep door te zetten en nog verder te verbeteren.

De Parkstadgemeenten werken nauw samen als het gaat om voorkomen van dakloosheid en het bieden van maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Dat heeft de afgelopen jaren tot resultaat geleid. Er zijn nieuwe opvangvoorzieningen bijgekomen: Credohuis Parkstad voor de opvang van jongeren in Kerkrade en er is kleinschalige opvang in reguliere woningen verspreid over Parkstad. Voor mensen die niet regulier kunnen wonen wordt op verschillende plekken binnen Parkstad gewerkt aan Skaeve Huse. De eerste daarvan, op het terrein van Mondriaan, naderen hun voltooiing en zullen begin 2024 in gebruik genomen worden. Op het gebied van Beschermd Wonen is een samenwerkingsverband gevormd: Beschermd Thuis Parkstad. Onder die paraplu werken een groot aantal zorgaanbieders samen om ook de psychisch meest kwetsbare inwoners een Beschermd Thuis te bieden, in een woonvorm of gewoon thuis met intensieve ambulante begeleiding.

In de komende periode willen de gemeenten zich intensiever richten op preventie. Zo willen ze voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op de Opvang of Beschermd Wonen. In dat kader zijn afspraken gemaakt tussen de sociale diensten. Onder meer om te voorkomen dat mensen met een uitkering door een verhuizing binnen Parkstad een periode zonder inkomsten komen te zitten. Maar ook anti-stigma programma’s, nazorg ex-gedetineerden, het delen van informatie tussen het zorg- en veiligheidsdomein en uitbreiding van de begeleidingsmogelijkheden voor mensen die dakloos dreigen te worden, worden onder de noemer van preventie uitgebreid. Ook willen de gemeenten ervaring opdoen met de doorbraakmethode. Door het toepassen van deze methode kunnen burgers die de dupe dreigen te worden van het strikt toepassen van wet- en regelgeving geholpen worden, zonder dat er sprake is van willekeur. Daarbij vormt de ondersteuningsbehoefte van de burger en de oplossingen die de burger zelf ziet het uitgangspunt.  

Daarnaast wordt momenteel onderzoek verricht naar de maatschappelijke opvang binnen Parkstad. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2023 verwacht. Op basis daarvan zal een plan van aanpak opgesteld worden.

Datum nieuwsbericht

7 december 2023

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.