Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Begroting 2016 - positieve meerjarenraming na 2017

Het college van de gemeente Heerlen presenteert een sluitende begroting 2016. De meerjarenraming laat na 2017 een stijgend positief saldo zien.

Heerlen beter op de kaart

Ondanks de economisch slechtere jaren, heeft Heerlen zich afgelopen jaren op allerlei terreinen positief ontwikkeld. De stad staat steeds beter op de kaart, ook landelijk en euregionaal. De komst van het Glazen Huis van 3FM Serious Request is slechts één van de voorbeelden. Deze positieve ontwikkelingen wil de gemeente Heerlen vasthouden door meer te sturen op beleid en keuzes. Heerlen als stad in transitie.

Een goede financiële basis is een voorwaarde om die transitie van de stad mogelijk te maken. Hoewel landelijk de economie lijkt aan te trekken, is dit voor de gemeente nog niet meteen zichtbaar in 2016. Ook de komende jaren zullen we nog scherpe keuzes moeten maken.

Uitgangspunten begroting

De begroting 2016 is sluitend, reëel en meerjarig in evenwicht. Het weerstandsvermogen ligt tussen de 0,8 en 1,2 en de financiële risico’s op grondexploitaties en het Sociaal Domein zijn beheersbaar. Daarmee voldoet de begroting aan de gestelde eisen en randvoorwaarden.

Het uitgangspunt voor deze begroting was op basis van de meerjarenraming niet veelbelovend. Bovenop het verwacht tekort van ruim 6 miljoen euro, kwam er een tegenvaller uit de meicirculaire en werd de gemeente geconfronteerd met de gevolgen van de CAO-looncompensatie. In totaal kwam het tekort voor 2016 op 10 miljoen. Bovenop de 40 miljoen euro die afgelopen vijf jaar al bezuinigd zijn.

Verdeling uitkeringen Sociaal Domein

Op basis van de nieuwe verdeelsystematiek van het Rijk voor de verdeling van de uitkeringen in het Sociaal Domein zou de gemeente Heerlen vanaf 2016 een tekort hebben van minimaal 5 miljoen euro per jaar. De gemeente heeft daarom actief ingezet op een passend ingroei- en een rechtvaardig verdeelmodel, gesprekken met zorgaanbieders en zo efficiënt mogelijke inrichting van de nieuwe taken. Hierdoor is het vooralsnog gelukt om de negatieve prognoses om te buigen.

Maatregelen

Om de begroting sluitend te krijgen, legt het college de Raad een pakket van inhoudelijke en structurele bezuinigingen voor, waarbij het MBP overeind blijft. Aandachtspunten voor 2016 zijn onder meer de realisatie van de eerder afgesproken bezuinigingen op de organisatie, de herinrichting van bedrijfsvoering en efficiënter inrichten van taken. Toekomstige meevallers komen ten gunste van de bestaande bezuinigingsopgave.

Betekenis voor inwoners

De lokale lastendruk stijgt voor huiseigenaren tussen de 2% en 3,5%, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Dit wordt veroorzaakt door een correctie ten opzichte van de WOZ aanslag 2015 waarin de eigenaren te laag zijn aangeslagen. Huurders zien de lastendruk licht dalen. Sinds 2010 stijgen de lokale lasten nog altijd minder dan de inflatie. Concreet betekent dat een jaarlijkse besparing van ongeveer 50 euro voor eigenaren en 60 euro voor huurders.

Voor de uitvoering van de taken in het Sociaal Domein hebben we extra geld beschikbaar om meer maatwerk te kunnen leveren. Het blijft onze ambitie om tegen zo laag mogelijke kosten de juiste zorg te leveren en de zelfredzaamheid en participatie van inwoners te vergroten.

Verder wordt er de komende tien jaar extra geld vrij gemaakt voor investeringen in achterstallig onderhoud van de openbare ruimte om kapitaalvernietiging zoveel mogelijk te voorkomen en onze wegen en groen qua onderhoudsniveau op een goede basis te houden.

Sturen op toekomst, regio en samenwerking

De stad heeft zich afgelopen jaren op positieve wijze ontwikkeld en het college blijft zich sterk maken voor nieuwe ontwikkelingen om de sociale, economische en ruimtelijke kansen voor de stad en regio te vergroten. Voorbeelden daarvan zijn de Smart Services Campus als een van de vier Brightlandscampussen in Limburg, de IBA, de ontwikkelingen in het centrum van Heerlen, en dan voornamelijk het Maankwartier als grensoverschrijdend vervoer en de Parkstad Limburg Energie Transitie (PALET). Verder is er, gezien de demografische ontwikkelingen, aandacht voor zowel jeugd en onderwijs als het inzetten van vitale ouderen.

Om deze ambities waar te maken blijft samenwerking essentieel. Dan gaat het om samenwerking met inwoners en ondernemers in Heerlen, met de omliggende gemeenten via Parkstad Limburg, met de partners van Tripool en de Provincie en met partners van over de grens.

U kunt de volledige begroting inzien. (download pdf)

Begroting 2016