Rekenkamer

De Rekenkamer Heerlen ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak, en heeft de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid doelmatig en doeltreffend uitvoert.

Op deze wijze wil de Rekenkamer een bijdrage leveren aan het beter functioneren van de gemeente. De Rekenkamer Heerlen functioneert in afstemming met (een werkgroep van) de gemeenteraad, maar wel onafhankelijk van de gemeenteraad. 

De Rekenkamer Heerlen bestaat uit een extern lid, tevens voorzitter.

Onderzoek sociaal domein

De Rekenkamer Heerlen heeft samen met de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de decentralisaties sociaal domein in de praktijk. Dit is een meerjarig onderzoek, dat in 2015 gestart is met een  nulmeting. In beeld is gebracht hoe de gemeente Heerlen zijn taken in het sociaal domein heeft georganiseerd. Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 27 januari 2016 (zie onder punt 6 van deze vergadering).

Onderzoek digitale veiligheid

De Rekenkamer Heerlen onderzocht in 2017 de digitale veiligheid van de gemeente Heerlen. De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De Rekenkamer heeft een gespecialiseerd bureau enkele penetratietesten laten uitvoeren op de ICT-infrastructuur van de gemeente. Hierbij kwam een aantal kwetsbaarheden in de beveiliging bloot te liggen. Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 28 juni 2017 (zie onder punt 8 van deze vergadering). 

Onderzoek inkoop basishulp jeugd

In december 2017 is door de colleges van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal het besluit genomen om de Basishulp Jeugd (ambulante jeugdhulp) voor de periode 2019-2022 gezamenlijk in te kopen. De Rekenkamer Heerlen deed onderzoek naar de inkoop Basishulp Jeugd. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de nieuwe inkoop Basishulp Jeugd ervoor kan zorgen dat goede jeugdhulp beter wordt geborgd en dat door de bevoegde organen op resultaat kan worden gestuurd. 
Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 28 november 2018 (zie onder punt 10 van deze vergadering)

Meer informatie

Of zoekt u? Gerelateerde links: