Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Gemeentelijke financiën

De Planning & Control cyclus bestaat uit de begroting en de jaarrekening aangevuld met vooraf de kaderbrief en tussentijds de zomer- en de novembernota. Op deze pagina's vindt u de documenten zelf en de nieuwsberichten over de meest recente documenten. Het eerste blok in de rijen hier beneden geeft steeds uitleg over de betekenis van het document document.

Volgens de wet Dualisering gemeentebestuur is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het stellen van de kaders en voor de controle. Het College van B&W bestuurt, voert uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad op basis van de gestelde kaders.

Lokale lastenmeter

Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Heerlen is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale lastenmeter kunt u heel gemakkelijk uitrekenen wat uw lokale lasten als bewoner of ondernemer in Heerlen zijn.

Financiële gegevens als open data

De financiële gegevens van de gemeente Heerlen zijn ook beschikbaar als open data op de website van openspending.

Begroting & Kaderbrief
Begroting en kaderbrief

Wat en hoe?
De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting.

Begroting 2019

Begroting 2019
In Heerlen doen we er alles aan om perspectief te bieden aan onze bewoners.

Begroting 2018

Begroting 2018 - meerjarig sluitend
Heerlen centrumstad, sociaal en innovatief. We presenteren opnieuw een meerjarig sluitende begroting.

Begroting 2017

Begroting 2017 - Urban en sociaal
We houden de flow vast. Heerlen is de centrumstad van deze regio. Een stad in beweging.

Begroting 2016

Begroting 2016 - positieve meerjarenraming na 2017
Het college van de gemeente Heerlen presenteert een sluitende begroting 2016. De meerjarenraming laat na 2017 een stijgend positief saldo zien.


Jaar rekening
Wat en hoe

Verantwoording afleggen
In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van beleidsvoornemens uit de gemeentebegroting van het voorgaande jaar.

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2018
Het tekort dat de jaarrekening 2018 laat zien hebben we weten te beperken tot € 4,7 miljoen.

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2017
De jaarrekening 2017 van de gemeente Heerlen laat een tekort zien van € 14.997.000. Met name in het sociaal domein verschillen de inkomsten en uitgaven te veel van elkaar.

Jaarrekening 2016

Beleid en resultaten 2016
Met dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid en de daarmee samenhangende resultaten in het begrotingsjaar 2016.

Jaarrekening 2015

Resultaten 2015
Hoe vaak kun je zeggen dat de skyline van de stad veranderd is?