Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Proces aanbesteding inkoop jeugdhulp Heerlen, Landgraaf en Voerendaal

Eind maart 2017 hebben de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal besloten om samen verder te gaan met het voorbereiden van een nieuwe inkoop jeugdhulp per 2019. Dit om gezamenlijk veranderingen ten gunste van de jeugdhulp door te voeren, zoals het versterken van de samenwerking met het voorliggend (preventieve) jeugddomein, het vormgeven van zorg en ondersteuning zonder schotten op gezinsniveau, het organiseren van hulp dichter bij onze kinderen en jeugdigen en het streven naar financiële beheersbaarheid. Ook willen we graag dat professionals de ruimte krijgen om datgene te doen wat nodig is, het realiseren van een afname van administratieve lasten en het toewerken naar een vorm van partnerschap tussen aanbieders en gemeenten. Streven is om in maart 2018 de aanbesteding op TenderNed te publiceren. Op deze pagina vindt u alle relevante info:

Aanbesteding

De drie gemeenten hebben op 13 maart 2018 de aanbesteding Basishulp Jeugd op Tenderned gepubliceerd op de site van TenderNed, het aanbestedingssysteem van de Nederlandse overheid. Via TenderNed is dan alle informatie over het inkoopproces te raadplegen.

Voor de goede orde: inhoudelijke en/of procesmatige vragen kunnen slechts gesteld worden tijdens het formele inkoopproces. Deze vragen worden nu dan ook niet beantwoord. Meer info vindt u in de planning van het inkoopproces.

Diverse consultaties

In de voorbereidingen hebben we geconcludeerd dat het gewenst is om voldoende tijd te nemen, om de beoogde plannen te ontwikkelen en te bespreken. Daarom hebben we nagedacht over de vraag hoe we zoveel mogelijk kunnen samenwerken met jeugdhulpaanbieders. We hebben gemerkt dat het voor sommige vraagstellingen prettig is om ruggespraak te houden met collega’s. Vandaar dat we het vervolgtraject via diverse activiteiten vormgeven, zodat we zoveel mogelijk met elkaar kunnen gaan bouwen aan een nieuwe inrichting van onze jeugdhulpverlening.

Naast ‘reguliere’ marktconsultaties organiseren we ook een schriftelijke marktconsultatie. In het vervolgproces maken we ook gebruik van de mogelijkheid om op specifieke deelterreinen met een beperkte groep het gesprek te voeren (ontwikkeltafels). Per bijeenkomst wordt bekeken welke zorgaanbieders uitgenodigd worden. Zij ontvangen per mail een uitnodiging voor deelname aan de bijeenkomsten. Alle informatie die uit de genoemde activiteiten voortvloeit zoals verslagen van de marktconsultaties (pdf’s) wordt gecommuniceerd op deze pagina.

Schriftelijke marktconsultatie (31 mei 2017)

Op 31 mei is een schriftelijke marktconsultatie (download PDF) verzonden. Dit betekent dat we een aantal inhoudelijke vragen per mail aan zorgaanbieders hebben voorgelegd, waar uiterlijk tot en met 23 juni 2017 op gereageerd kon worden.

Bent u benieuwd welke reacties we hebben ontvangen naar aanleiding van de schriftelijke marktconsultatie? Lees hier de samenvatting. En lees hier de beantwoording van de vragen die in de marktconsultatie gesteld zijn (Nota van Inlichtingen). 

Marktconsultatie 4 juli 2017

Op 4 juli heeft er een marktconsultatie plaatsgevonden. Er is een terugblik en vooruitblik op het proces gegeven, en tevens is een terugkoppeling op hoofdlijnen van de schriftelijke marktconsultatie aan de orde geweest. Vervolgens is samen met aanbieders ingezoomd hoe een nieuw stelsel van jeugdhulp er in de toekomst uit kan zien. Aan de orde is geweest het vrij toegankelijk maken van voorzieningen (dus zonder indicatie), voorzieningen waar wel nog een indicatie voor nodig is, en hoe de toegang tot jeugdhulp vorm te geven. Zie hier:

Marktconsultatie 5 september 2017

Op 5 september 2017 vond een bijeenkomst met zorgaanbieders plaats over het toekomstige model van jeugdhulp. Geproken is over aantallen cliënten en aantallen arrangement, hoe een lumpsumbudget opgebouwd kan worden, en welke aspecten van belang zijn bij samenwerking. Geïnteresseerd in de verslagen? Zie hier:

Marktconsultatie 14 december 2017

Op 14 december 2017 vond er een marktconsultatie plaats om samen met jeugdhulpaanbieders het gesprek aan te gaan over het nieuwe model jeugdhulp per 2019. In aanloop naar deze marktconsultatie is het model inkoop jeugdhulp per 2019 opgesteld waarin de inhoudelijke visie van de drie betrokken gemeenten (Heerlen, Landgraaf en Voerendaal) is verwoord. Zie hier:

Ontwikkeldialogen

Naast de marktconsultaties is er ook een aantal ontwikkeldialogen georganiseerd. Dit zijn bijeenkomsten geweest met een beperkt aantal aanbieders waarbij er een specifiek thema bij de kop is gepakt. Zo is er gesproken over de wijze waarop de toegang tot jeugdhulp in het nieuwe model het beste georganiseerd kan worden. Lees het verslag van de bijeenkomst 12 juli 2017 of de ontwikkeldialoog van 14 september 2017.

Ook is er met diverse welzijnsorganisaties gesproken over de mogelijkheid om het jeugd-jongerenwerk toe te voegen aan de opdracht om op die manier te zorgen voor een flexibele op- en afschaling op cliëntniveau. Lees verder in het  het verslag van deze ontwikkeldialoog. Daarnaast is het thema residentiële jeugdhulp via een ontwikkeldialoog verder uitgediept met jeugdhulpaanbieders die dit aanbod bieden. Lees verder in het verslag ontwikkeldialoog residentiele jeugdhulp

Tot slot is er op 8 februari 2018 een ontwikkeldialoog geweest over 'inverdieneffecten'. Adviesbureau Significant heeft met de drie gemeenten meegekeken naar de wijze waarop de opdracht in de markt wordt gezet, en welke ruimte er is om veranderingen door te voeren en wat de effecten hiervan zijn. Zie hier:

Ervaringen uit de praktijk

In de voorbereiding op het inkoopproces jeugdhulp 2019 is het van belang om in gesprek te gaan over de ervaringen van ouders binnen het huidige jeugdhulpmodel. In de maand augustus 2017 zijn er diverse gesprekken geweest met ouders van kinderen die gebruik maken van een vorm van jeugdhulp (download de weergave van deze gesprekken, in pdf).

Informatiebijeenkomsten adviesraden

In het proces om te komen tot een nieuw inhoudelijk jeugdhulp model, wordt ook samengewerkt met de drie adviesraden. Periodiek worden de adviesraden geïnformeerd en geconsulteerd over de inhoudelijke stappen van de drie gemeenten. Bent u benieuwd hoe deze bijeenkomsten verlopen? Zie hier:

Inhoudelijk model basishulp jeugd vanaf 2019

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal hebben hun visie en toekomstbeelden verwoord in een 'inhoudelijk model'. Hierin wordt beschreven hoe de gemeenten, in nauwe samenwerking met jeugdpartners, een betere en efficiëntere jeugdzorg willen realiseren en welke stip op de horizon zij zien.

Ontwikkelagenda passend onderwijs - jeugd

De gemeenten en het onderwijs voeren gezamenlijk overleg gericht op de verbinding tussen passend onderwijs en het jeugddomein. Het memo 'Verslag 2017 en uitvoeringsagenda 2018 paso-jeugd' geeft de actuele stand van zaken weer.

Ter inspiratie: initiatieven

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal zijn een aantal interessante initiatieven tegen gekomen in het land (en buitenland) die wij graag ter inspiratie met belangstellenden willen delen. Let op, het is geen verplichting of wens van de drie gemeenten dat al deze initiatieven vormgegeven worden in de drie gemeenten. We willen onze kennis en ervaring graag met zorgaanbieders delen zodat zij er hun voordeel mee kunnen doen:
overzicht initiatieven
• initiatief uit Nijmegen
initiatief uit Denemarken

Voorgenomen besluit residentiële jeugdhulp (december 2018)

De wethouders van de drie gemeenten hebben een voorgenomen besluit genomen om dit onderdeel niet in de opdracht mee te nemen. Definitieve besluitvorming vindt eind november / begin december 2017 plaats door de colleges per gemeente. Omdat dit echter een wezenlijk thema is geweest in de afgelopen marktconsultaties, willen we dit al op voorhand kenbaar maken. Zodra er meer besluiten zijn genomen, zullen deze in de marktconsultaties teruggekoppeld worden (zie bovengenoemde links op deze pagina).

Update: het voorgenomen besluit is ook het definitieve besluit geworden.

Inlichtingenbijeenkomst Basishulp Jeugd 29 maart 2018

Op 29 maart 2018 heeft er een inlichtingenbijeenkomst Basishulp Jeugd plaatsgevonden. Aanbieders konden hierbij aanwezig zijn om meer te horen over het aanbestedingsproces en de stappen die gezet moeten worden. Open de bijbehorende stukken:

Uitspraak rechter over pgb binnen de Wmo Heerlen

De uitspraak van de rechter over het PGB binnen de Wmo in Heerlen heeft geen consequenties voor inkoop Basishulp Jeugd Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Op 18 mei 2018 heeft de rechter uitspraak gedaan in twee rechtszaken die individuele cliënten hadden aangespannen tegen de weigering van de gemeente Heerlen om een pgb toe te kennen. Deze uitspraak heeft naar mening van de betrokken gemeenten geen consequenties voor de inhoud of het proces van de inkoop Basishulp Jeugd van de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal.

Door gezamenlijk Basishulp Jeugd in te kopen willen de drie gemeenten komen tot betere en efficiëntere hulpverlening aan jeugdigen. De gemeenten geloven in deze aanpak om, op basis van vertrouwen en partnerschap, te komen tot kwalitatief goede jeugdhulp. Het verlenen van hulp die goed past bij het kind en het gezin én zo veel mogelijk vanuit de wijk, zijn verbeteringen die de gemeenten via deze andere organisatie van de jeugdhulpverlening willen realiseren.

Uitspraak Kort Geding inkoop jeugdhulp (2 juli 2018)

De gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal kunnen op de ingeslagen weg verder met de aanbesteding Basishulp Jeugd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Rechtbank op het kort geding, dat was aangespannen door een aantal aanbieders van jeugdhulp. De uitspraak van de Rechtbank betekent dat de uitgezette aanbestedingsprocedure voor de inkoop Basishulp Jeugd overeind blijft. De deadline om in te schrijven is 6 juli a.s.

Lees hier het persbericht.

Lees hier het vonnis van de rechtbank.