Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Rekenkamer

De Rekenkamer Heerlen ondersteunt de gemeenteraad in zijn kaderstellende en controlerende taak en heeft de taak om te onderzoeken of het gemeentebestuur het afgesproken beleid doelmatig en doeltreffend uitvoert.

Door het uitvoeren van objectief en onafhankelijk onderzoek wil de rekenkamer bijdragen aan het beter functioneren van de gemeente. Anders gezegd: de rekenkamer Heerlen wil zichtbaar maken hoe publiek geld wordt besteed en of de voorgenomen doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt.

De Rekenkamer Heerlen bestaat uit een extern lid, tevens voorzitter.

Organisatie en werkwijze

De Rekenkamer Heerlen functioneert in afstemming met (een werkgroep van) de gemeenteraad, maar wel onafhankelijk van de gemeenteraad. De werkwijze, bevoegdheden, organisatie en gedragsregels zijn vastgelegd in:

Heeft u vragen over de rekenkamer? Dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de rekenkamer, Alexandra van der Weijden, raadsadviseur, tel: 0658086515, email: a.van.der.weijden@heerlen.nl.

Of met de voorzitter van de rekenkamer: Margriet van Tulder, tel. 0655782128, email: m.van.tulder@heerlen.nl.

Als u een concreet idee voor onderzoek heeft, deel uw onderzoeksvraag dan met ons. Dit kan via dit formulier.

Nieuws

De afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen.

In februari 2022 bespreekt de raad het rekenkamerrapport ‘Afspraak is afspraak. Een rekenkameronderzoek naar de afhandeling van moties, amendementen en toezeggingen aan de Raad in de periode maart 2018 tot en met maart 2021.’ 

De rekenkamer constateert in haar rapport dat moties en amendementen over het algemeen goed worden uitgevoerd, maar dat de communicatie naar de gemeenteraad vaak te wensen overlaat. Het college doet veel toezeggingen aan de raad, de nakoming daarvan wordt regelmatig vergeten.

De rekenkamer adviseert de raad het systeem voor registratie en monitoring te verbeteren. Het college krijgt het advies om zorgvuldiger te zijn in de terugkoppeling naar de raad en beter te controleren of alle toezeggingen worden nagekomen.

De uitvoering van de Wet Open Overheid (Woo)

Meteen na de verkiezingen ontvangt de nieuwe raad het rekenkamerrapport naar de uitvoering van de Woo. Het onderzoek is uitgevoerd bij meer dan 90 lokale overheden en vervolgens nader toegespitst op de Heerlense praktijk. Per 1 mei 2022 vervangt de Wet Open Overheid (Woo) de Wet Openbaar Bestuur (Wob).

Inwoners van Heerlen

Ook de inwoners van Heerlen kunnen de rekenkamer vragen om onderzoek te doen naar onderwerpen die over het beleid van de gemeente gaan. Hebt u zo’n vraag dan kunt u dit per mail kenbaar maken. De rekenkamer bekijkt dan of uw vraag geschikt is voor onderzoek. U krijgt altijd een reactie op uw vraag.

Onderzoeken en publicaties

BsGW en gemeenten: werk aan de winkel

In een gezamenlijk onderzoek van 11 Limburgse rekenkamers is onderzocht wat de kwaliteit en de kostenontwikkeling van de belastingsamenwerking BsGW is en hoe de individuele gemeenten daarop kunnen sturen.

De onderzoekers stellen vast dat BsGW volgens bestuurders en ambtenaren van de aan het onderzoek deelnemende gemeenten een duidelijke meerwaarde heeft. In de gemeenteraden is dat beeld minder eenduidig.

Over de kwaliteit van de dienstverlening en de ontwikkeling daarvan door de jaren is het moeilijk om harde uitspraken te doen. Dat komt door het ontbreken van een kwalitatieve nulmeting, gefragmenteerde informatie en ontoereikende indicatoren. Het is daardoor ook niet mogelijk om vast te stellen of BsGW het strategische doel van ‘minimaal gelijkblijvende kwaliteit van dienstverlening’ heeft gerealiseerd.

Over de kostenontwikkeling kunnen geeft het onderzoek wel duidelijkheid. Zo is de oorspronkelijke financiële taakstelling van 10% kostenreductie gerealiseerd en wordt vastgesteld dat sprake is van grip op de algemene kostenontwikkeling van de BsGW. Dat geldt niet voor de ontwikkeling van de proceskosten, daar is vrijwel geen grip op.

Daarnaast concludeert het rapport dat het aannemelijk is dat de samenwerking in BsGW tot een aanzienlijke besparing door de deelnemende gemeenten heeft geleid, zoals bij aanvang was beoogd. Dat is volgens de onderzoekers achteraf niet meer met 100% zekerheid vaststellen, maar het is wel aannemelijk.

In de gemeenteraad is gevraagd om voor Heerlen uit te zoeken wat de voordelen zouden zijn om de taken die bij BsGW zijn belegd weer in eigen hand te nemen. Ook vroegen veel fracties naar de mogelijkheden om meer grip te krijgen op de kwalitatieve en financiële ontwikkelingen. Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 29 september 2021 (zie onder punt 11 van deze vergadering). 

Onderzoek inkoop basishulp jeugd

In december 2017 is door de colleges van Heerlen, Landgraaf en Voerendaal het besluit genomen om de Basishulp Jeugd (ambulante jeugdhulp) voor de periode 2019-2022 gezamenlijk in te kopen. De Rekenkamer Heerlen deed onderzoek naar de inkoop Basishulp Jeugd. Het doel van dit onderzoek was om na te gaan of de nieuwe inkoop Basishulp Jeugd ervoor kan zorgen dat goede jeugdhulp beter wordt geborgd en dat door de bevoegde organen op resultaat kan worden gestuurd. 
Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 28 november 2018 (zie onder punt 10 van deze vergadering).

Onderzoek digitale veiligheid

De Rekenkamer Heerlen onderzocht in 2017 de digitale veiligheid van de gemeente Heerlen. De Rekenkamer vindt digitale veiligheid belangrijk, voor de burgers, voor de eigen organisatie en voor derden en heeft het onderwerp Digitale Veiligheid op eigen initiatief onderzocht. De Rekenkamer heeft een gespecialiseerd bureau enkele penetratietesten laten uitvoeren op de ICT-infrastructuur van de gemeente. Hierbij kwam een aantal kwetsbaarheden in de beveiliging bloot te liggen. Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 28 juni 2017 (zie onder punt 8 van deze vergadering). 

Onderzoek sociaal domein

De Rekenkamer Heerlen heeft samen met de Algemene Rekenkamer onderzoek gedaan naar de gevolgen van de decentralisaties sociaal domein in de praktijk. Dit is een meerjarig onderzoek, dat in 2015 gestart is met een  nulmeting. In beeld is gebracht hoe de gemeente Heerlen zijn taken in het sociaal domein heeft georganiseerd. Dit onderzoek werd besproken in de raadsvergadering van 27 januari 2016 (zie onder punt 6 van deze vergadering).

Jaarverslagen en onderzoeksprogramma’s

 

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.