Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Subsidie sportactiviteiten

De gemeente geeft subsidie aan stichtingen, verenigingen en belangengroepen die sportactiviteiten aanbieden. Zet uw organisatie zich in voor buurtsport, bewegen voor ouderen, jeugdsport of andere sportactiviteiten? Vraag dan als vereniging of instelling zelf de subsidie aan. Elk jaar is er een vast subsidiebedrag beschikbaar.

Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer algemene informatie

Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een bijdrage is voor deze activiteiten. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.
Vraag de subsidie op tijd aan. Is het subsidiebedrag op dan neemt de gemeente uw aanvraag niet in behandeling.

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie aanvragen;
  • De activiteiten moeten passen binnen de door de raad en het college gemaakte beleidskeuzes;
  • Heeft uw organisatie voldoende geld of sponsors beschikbaar? Dit kan van invloed zijn op de subsidie;
  • Uw organisatie of belangengroep moet doeltreffend te werk gaan;
  • Iedereen binnen de doelgroep (ongeacht levensbeschouwing, ras of seksuele voorkeur) moet aan de activiteiten kunnen deelnemen. Uitzonderingen zijn activiteiten met een emancipatorisch doel;
  • De activiteiten mogen niet in strijd zijn met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

Het college kan bepalen dat u zich moet aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Daarnaast kunnen er per subsidiesoort nog aanvullende voorwaarden zijn. Wilt u meer informatie? Kijk bij wet-en regelgeving. 

Wilt u iets weten over een budgetsubsidie? Neem contact op met de gemeente.

Termijn

Dit is afhankelijk van de subsidiesoort. De gemeente neemt binnen twaalf weken na de uiterste inleverdatum een beslissing over uw aanvraag. Bij een budgetsubsidie is dit 22 weken. 

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.