Terugvordering, verhaal en invordering

Ten onrechte verleende uitkeringen worden teruggevorderd. Een uitkering kan ook verhaald worden op derden.

Terugvorderen van bijstand

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin wij bijstand van u terugvorderen. Bijvoorbeeld:

  • U verstrekt geen, onjuiste of onvolledige gegevens;
  • U heeft als gevolg van een vergissing bijstand ontvangen;
  • U heeft achteraf inkomsten ontvangen over dezelfde periode;
  • U heeft vermogen ontvangen, bijvoorbeeld uit een erfenis of uit een boedelscheiding na een echtscheiding;
  • U kreeg een lening van ons, maar u voldeed niet aan de verplichtingen.

Verhaal van bijstand

Soms kunnen wij de bijstand die u ontvangt vorderen van anderen dan uzelf. Dat noemen wij verhaal van bijstand.

Bijvoorbeeld:

  • Verhaal op onderhoudsplichtige (ex)-echtgenoot of geregistreerd partner; 
  • Verhaal op de onderhoudsplichtige ouders;
  • Verhaal op de persoon die van u een schenking heeft ontvangen vlak voor uzelf een beroep op bijstand moest doen.

Invordering

Als wij iets van u hebben gevorderd, proberen wij dit in te houden op uw uitkering. Lukt dat niet, dan krijgt u de mogelijkheid om het bedrag ineens te betalen of om een betalingsregeling te treffen.
Betaalt u niet, dan kunnen wij beslag leggen op uw inkomsten en/of uw bezittingen.


Kwijtschelding

In sommige gevallen komt u in aanmerking voor kwijtschelding. Zie hiervoor op de website van overheid.nl onze beleidsregel.