Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Verslag energie-audit indienen

De bedrijven in Heerlen die per jaar minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas verbruiken zijn verplicht de overheid te informeren over hun maatregelen om energie te besparen. Met deze informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid CO2-reductie en energiebesparing versnellen. Het verslag hiervan dient u in bij het eLoket van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO). Hoe u dit moet doen ziet u in het instructiefilmpje bij 'meer informatie'.

Een energie-audit is een onderzoek naar het energieverbruik van uw bedrijf. Bijvoorbeeld hoeveel energie uw gebouwen verbruiken. Ook bekijkt u hoe u energie kunt besparen en welke maatregelen u daarvoor moet nemen. 

Informatieplichtige bedrijven en instellingen moesten voor 1 juli 2019 via het eLoket van de Rijksdienst van Ondernemend Nederland (RVO) rapporteren bij RVO. Meer informatie is te vinden op RVO.nl. Bedrijven die nog geen rapportage hebben ingediend via RVO.nl, moeten dat alsnog doen. Zij kunnen voor vragen terecht op de websites www.rvo.nl/informatieplicht

Het rapport actualiseert u iedere 4 jaar.

Is mijn onderneming EED Energie-auditplichtig (Europese Energie-Efficiency Richtlijn EED)?

 • Heeft u een onderneming - of instelling met een economische activiteit - 250 fte of meer - inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen?
 • Of heeft de onderneming een jaaromzet van meer dan € 50 miljoen én een jaarlijkse balanstotaal van meer dan € 43 miljoen - inclusief deelnemingen van of in partnerondernemingen en verbonden ondernemingen?
 • U heeft dan een grote onderneming. Ofwel geen KMO-status volgens Europese uitgangspunten. Dan is de energie-audit EED op u van toepassing.

EED plichtige bedrijven rapporteren de informatieplicht energiebesparing uiterlijk voor 5 december 2019 in het eLoket.

Erkende maatregelenlijst energiebesparing (EML)

Erkende Maatregelen zijn per bedrijfstak vastgelegd in bijlage 10 van de Activiteitenregeling. Bedrijven die deze maatregelen nemen voldoen aan de besparingsplicht. Heeft u vragen over de Erkende maatregelen die niet door RVO kunnen worden beantwoord? Neem contact op met een milieutoezichthouder van het Team Bouw-Milieutoezicht en Bodem (Domein Ruimte) van de gemeente Heerlen via 14045.

Controle door de Gemeente Heerlen 

Vanaf 1 juli 2019 controleert de gemeente Heerlen en Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) op grond van de bij RVO ingediende rapportage of bedrijven een rapportage hebben ingediend en of deze voldoet. De RvO beoordeelt een EED rapportage.

De informatieplicht geldt voor bedrijven of instellingen die jaarlijks meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) verbruiken. Voor 1 juli 2019 moesten deze bedrijven en instellingen aan RVO rapporteren welke energiebesparende maatregelen getroffen worden. Maatregelen die u binnen 5 jaar kunt terugverdienen zijn verplicht.

De informatieplicht geldt niet voor:

 •  bedrijven die vergunningplichtig zijn (type C)
 •  glastuinbouwbedrijven die deelnemen aan ETS
 •  bedrijven die deelnemen aan het MJA3 convenant 

U mag de audit uitbesteden aan een externe partij. U kunt de audit ook zelf doen. Zo voert u een energie-audit uit:

 • U doet onderzoek en maakt daarvan een verslag.
 • In dat verslag staat:
  • een schematisch overzicht van alle bestaande energiestromen, inclusief vervoer
  • een beschrijving van de belangrijkste factoren die met het energieverbruik te maken hebben
  • wat u de komende 4 jaar aan energie zou kunnen besparen
  • welke maatregelen u kunt nemen om energie te besparen

Zo dient u het verslag in:

 • U dient het verslag in binnen 4 weken na de start van de audit.
 • Zorg dat u eHerkenning niveau 2+ heeft.
 • Log met de eHerkenning in bij het eLoket op RVO.nl.
 • Voeg het verslag toe.

Als u verplicht bent om een energie-audit uit te voeren, dan moet u het rapport elke 4 jaar actualiseren. Neem voordat u met de rapportage aan de slag gaat alle informatie van RVO door.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.