Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Vroeg samenwerken in Parkstad Limburg

Heeft een kind of jongere problemen tijdens het opgroeien? Dan kan het zijn dat meerdere organisaties tegelijkertijd betrokken zijn bij de hulp aan het kind. Het is belangrijk dat de organisaties dit van elkaar weten, want dan kan de hulp op elkaar afgestemd worden. Om dit voor de organisaties mogelijk te maken, is er nu de Verwijsindex Parkstad Limburg (kortweg VIP).

Verwijsindex Parkstad Limburg

Om te zorgen dat verschillende hulporganisaties de hulp op elkaar afstemmen, is er de Verwijsindex Parkstad Limburg (kortweg VIP). De VIP houdt bij of meerdere hulpverleners contact hebben met hetzelfde kind of jongere. En maakt het voor betrokken hulpverleners mogelijk om met elkaar in contact te komen om zo de geboden hulp op elkaar af te stemmen. Deze afstemming tussen organisaties betekent betere en efficiëntere hulp voor de kinderen of jongeren en hun ouders. Dankzij de VIP kunnen organisaties deze kinderen en jongeren met problemen beter signaleren, volgen en daar waar nodig ondersteunen.

De verwijsindex is een internetapplicatie waarmee professionals kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar vroegtijdig kunnen signaleren. Dit doen we als er extra zorg voor een kind of jongere nodig is op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding of veiligheid. Er kunnen allerlei redenen zijn voor een professional om een signaal af te geven in de verwijsindex. Elke organisatie bepaalt zelf welke criteria hiervoor gelden. Als er meerdere organisaties bemoeienis hebben met een kind of jongere, stelt de VIP de organisaties daarvan op de hoogte. De organisaties kunnen de hulp dan goed op elkaar afstemmen. Dit gebeurt altijd in het belang van het kind of de jongere.

Privacy in VIP

De internetapplicatie is goed beveiligd. Dit moet volgens de Wet bescherming persoonsgegevens. Met de gegevens van het kind of de jongere gaat de verwijsindex zeer zorgvuldig om. De VIP verstrekt bijvoorbeeld alleen gegevens aan de organisaties, die een signaal hebben afgegeven over het kind of de jongere. Andere organisaties krijgen de gegevens niet te zien.

Alleen algemene gegevens, zoals het Burgerservicenummer, naam, adres, geslacht en geboortedatum worden in de VIP opgenomen. De reden van signalering vermelden we niet.

Wat zijn de rechten van ouders en de jongere?

Signalering in de VIP gebeurt met kennisgeving aan de ouders of aan de jongere (vanaf 16 jaar). De ouders of de jongere kunnen vragen welke persoonsgegevens opgenomen zijn. Als de ouders of de jongere het niet eens zijn met de opname van de persoonsgegevens in de VIP, dan kunnen zij een schriftelijk verzoek om correctie, aanvulling of verwijdering indienen. (zie bovenstaand formulier) Ook kunnen ze vanwege persoonlijke omstandigheden verzet aantekenen tegen opname bij de woongemeente. Dit moeten zij dan wel motiveren.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.