Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Waarderingssubsidie

Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van bepaalde sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Denk bij waarderingssubsidie aan toneel, zang, muziek, sport, jeugdwerk, scouting, kindervakantiewerk, EHBO, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen, natuur- en milieueducatie e.d.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan hieronder.

De voorwaarden zijn:

 • Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.
 • De activiteiten moeten passen binnen de door de raad en het college gemaakte beleidskeuzes.
 • U moet onderbouwen dat wat u wilt bereiken kan met de financiële middelen die u heeft. Dit inclusief de te verlenen subsidie.
 • U moet onderbouwen dat u doeltreffend te werk gaat.
 • Iedereen binnen de doelgroep, ongeacht levensbeschouwing, ras of seksuele voorkeur moet aan de activiteiten kunnen deelnemen. Uitzondering hierop zijn activiteiten met een emancipatorisch doel.
 • De activiteiten mogen niet in strijd zijn met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

Het college kan bepalen dat u zich moet aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Daarnaast kunnen er per maatschappelijk gebied nog aanvullende voorwaarden zijn. Kijk hiervoor onder wetten en regels bij de verschillende beleidsregels.

U kunt elk jaar een waarderingssubsidie aanvragen. Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag voor gereserveerd. Zijn gegevens niet of fout ingevuld en/of zijn de bijlagen niet aangeleverd dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag.

De aan te leveren bijlagen zijn:

 • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
 • de statuten
 • een ledenlijst van contributiebetalende actieve sporters opgesplitst naar jeugdleden, minder valide leden (vanaf 19 jaar) en overige leden
 • een kopie van het competitieprogramma van de jeugdleden en minder valide leden die competitiewedstrijden buiten Limburg spelen

Aanvragen moet voor een bepaalde datum. Hieronder de inleverdatum per maatschappelijk gebied:

 • amateurkunst uiterlijk 1 maart
 • amateursport uiterlijk 1 april
 • EHBO uiterlijk 1 februari
 • kindervakantiewerk uiterlijk 1 maart
 • maatschappelijke participatie uiterlijk 1 maart
 • milieu Natuur en Leefomgeving uiterlijk 1 februari
 • open jeugdwerk uiterlijk 1 maart
 • scouting uiterlijk 1 februari
 • sport uiterlijk 1 april

De gemeente neemt binnen twaalf weken na de uiterste inleverdatum een beslissing over uw aanvraag.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.