Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

Aanpak

Dien uw bezwaarschrift online bij ons in. Lukt dit niet? Dan mag u het ook schriftelijk doen. Doe dit binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit, anders kunnen wij het bezwaar niet afhandelen. Doe dit ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. 

Digitaal indienen

Gebruik hiervoor het digitale formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Doorloop de eenvoudige stappen en stem in met verder contact via de e-mail. U krijgt dan geen papieren post meer.
Belangrijk: u kunt geen bezwaar indienen met een e-mail.

Schriftelijk indienen

U kunt uw bezwaarschrift ook per post (of fax) sturen naar:
Het College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 1
6400 AA Heerlen
Fax: (045) 560 39 53.

Zet in uw bezwaarschrift altijd:

 • tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • de datum en het kenmerk van het besluit waartegen u bezwaar maakt (stuur een kopie mee van het besluit)
 • uw naam, adres en woonplaats
 • waarom u bezwaar maakt
 • uw handtekening
 • een machtiging als u voor iemand anders bezwaar maakt

Kosten

U heeft tijdens de bezwaarschriftprocedure geen kosten.
U mag kiezen om getuigen, deskundigen of een advocaat in te schakelen. Vraag dan na wat de kosten zijn.
Krijgt u gelijk en herroept de gemeente de beslissing? Dan moet de gemeente een deel van uw kosten betalen. U moet uw verzoek om vergoeding indienen, voordat er een beslissing is op uw bezwaarschrift.

Omschrijving

De gemeente kan een besluit nemen waar u het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld: uw aanvraag voor een subsidie of vergunning is afgewezen. Of u bent het niet eens met de ontheffing die uw buurman heeft gekregen. U kunt dan bezwaar maken.

U kunt uw bezwaarschrift sturen naar degene die het besluit genomen heeft. Bijvoorbeeld:

 • het college van burgemeester en wethouders
 • de burgemeester
 • de gemeenteraad
 • een afdeling van de gemeente

Maakt u bezwaar tegen een besluit dat niet aan u gericht is? 

Dan krijgt de belanghebbende (bijvoorbeeld een vergunninghouder) een afschrift van uw bezwaarschrift met uw naam, adres en woonplaats. Andere persoonsgegevens zoals het BSN-nummer lakken we zwart af. 

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van een bezwaarschrift tegen een besluit zijn:

 • De beslissing is schriftelijk.
 • De beslissing is van de gemeente.
 • U heeft een direct belang bij de beslissing.
 • U bent het niet eens met de beslissing.
 • U vindt dat er een beslissing moet komen. 

Termijn

U maakt bezwaar bij de gemeente binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit.

De gemeente neemt uw bezwaarschrift in behandeling nadat de bezwaartermijn is verstreken. De gemeente heeft dan 6 weken de tijd.

Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Doe dit op tijd, anders kan de gemeente uw bezwaar niet afhandelen. Dit geldt ook als u nog in overleg bent met de behandelend ambtenaar. Stuur dan een voorlopig bezwaarschrift. Hierin geeft u aan dat u uw bezwaar gaat toelichten.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep bij de rechtbank.