Welke onderwerpen vindt u voor de stad Heerlen belangrijk? Mist u onderwerpen die de gemeente wel moet oppakken? Wilt u invloed hebben op het beleid van de gemeente én op de onderwerpen die de gemeente oppakt?
In 2025 start het eerste Burgerberaad in Heerlen. 

De 6 verschillende thema’s, zijn: betrokkenheid en vertrouwen, energie, klimaat en duurzaamheid, Heerlen aantrekkelijke gemeente, Heerlen leefbare gemeente, jongeren en vitale verenigingen. Op dit moment tellen we alle stemmen. In september maken we bekend welk onderwerp met de meeste stemmen naar de gemeenteraad gaat. De gemeenteraad besluit of dit hét thema voor het burgerberaad wordt.

Thema's van inwoners en keuzes

 Voorgesteld thema

Wat doen we ermee? 

1.

I.p.v. een zwembad in een kerk op alle Heerlense basisscholen gratis pauzefruit of een broodlunch

Een sympathiek voorstel, maar te klein voor een burgerberaad. 

2.

Aantrekkelijkheid van HeerlenGoed thema, is overgenomen. 
3. Lokaal vuurwerkverbodProbleem bij dit thema is, dat indien het burgerberaad zou besluiten tot een vuurwerkverbod hierop niet kan worden gehandhaafd gezien gebrek aan handhavers. Daarnaast zijn er al regionale afspraken op dit gebied, waardoor het niet voldoet aan regel 1 voor het burgerberaad. Ook is er landelijk al een vuurwerkverbod. 
4. Verlichting ANWB PalenEen te klein onderwerp voor een burgerberaad. 
5. Leegstand kantoorgebouwen (inzetten voor bijvoorbeeld woningbouw)De gemeente Heerlen doet dit al. Daarom is een burgerberaad hierover niet nodig. En daardoor voldoet het niet aan de regels voor een burgerberaad (regel 1: er mag nog geen vastgesteld beleid zijn) 
6. 

Hoe blijft Heerlen aantrekkelijk voor de huishoudens met een boven modaal inkomen? Ik mis hierin beleid.

Dit kan worden meengenomen in het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”. Het is een te klein onderwerp om alleen hierover een burgerberaad te houden.  

7.

Verloedering wijkenDit is meegenomen in het thema “Heerlen leefbare gemeente”  

8.

Elke wijk straatje erbij (woningbouw o.a. voor jongeren)Hierover is al beleid op rijks- en provinciaal niveau. En daardoor voldoet het niet aan de regels voor een burgerberaad (regel 1: er mag nog geen vastgesteld beleid zijn)  
9. Woningen voor werkende jongerenDit wordt meegenomen in het thema “Jongeren”. 
10.Gratis busvervoer vanuit de wijken naar het centrumVoldoet niet aan de regels voor een burgerberaad (regel 3):  burgerberaad is niet het juiste participatie instrument
11. Energietransitie (aanleg van warmtenetten voor geschikte wijken (zoals Welten) en appartement gebouwenEr is al beleid over de energietransitie en een planning om dit per wijk in te voeren. Tevens is in de transitievisie informatie over warmtenetten opgenomen. Waarmee het niet voldoet aan regel 1 van het burgerberaad (er is al beleid). Wel wordt energietransitie in het geheel meegenomen in het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”. 
12. Tegengaan verloedering HoensbroekDit is meegenomen in het thema “Heerlen, leefbare gemeente”.  
13.Hoe kunnen wij onze leefomgeving verduurzamen en beter bestendig maken nu en in de toekomst onder invloed van het veranderende klimaat?Dit is meegenomen in het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”
14.Integriteit beleidsbepalersVoldoet niet aan de regels 1 en 3 voor een burgerberaad, er is geen maatschappelijke en politieke relevantie en burgerberaad juiste instrument. 
15.Verkeersveiligheid aanvoerwegen Heerlen-CentrumVoldoet niet aan regel 1 en 3: geen brede betrokkenheid van een grote groep inwoners en een burgerberaad is niet het juiste middel om het hierover te hebben.
16.Parkeerprobleem in de gehele stadVoldoet niet aan criteria 1 en 3: geen brede betrokkenheid van een grote groep inwoners en een burgerberaad is niet het juiste middel om het hierover te hebben.
17.Verbeteren woonklimaat (i.v.m. kamerverhuur aan arbeidsmigranten)Voldoet niet aan regel 1, want in september gaat de gemeenteraad het hebben over arbeidsmigranten en is er een politiek besluit. 
18.Meer 30 km wegen realiseren i.v.m. verkeersveiligheidVoldoet niet aan regel 1: over 2 weken wordt het verkeersveiligheidsplan door het college vastgesteld en is er dus een politiek besluit. 
19.Verhuizing onderwijsinstellingen naar het centrum (Zuyd Hogeschool en Vista) in relatie tot eventuele parkeerproblemen.Voldoet niet aan regel 1: Politiek heeft al besluit genomen over de verhuizing onderwijsinstellingen en parkeren wordt in zo’n plannen meegenomen.  
20.Hoe krijgen we onze inwoners gezonder en mobieler op alle fronten?Voldoet niet aan regel 3: burgerberaad juiste instrument want het onderwerp is te groot en valt ook niet helemaal onder de werkzaamheden van de gemeente. 
21.Energietransitie - megabatterijWordt meegenomen in thema “Energie, klimaat en duurzaamheid” 
22. Jeugd (meer betrekken bij de gemeenschap)Wordt meegenomen in het thema jongeren
23.Onderhoud openbaar groenWordt meegenomen in het thema “Heerlen leefbare gemeente”.  
24. Een aantrekkelijke stadIs het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” geworden.  
25.Onderhoud fietspadenValt onder thema “Heerlen leefbare gemeente”
26.KlimaatbeleidValt onder thema “Energie, klimaat en duurzaamheid” 
27.Huisvesting arbeidsmigrantenVoldoet niet aan regel 1: De gemeenteraad gaat in september een besluit nemen over een keurmerk voor arbeidsmigranten. 
28.Uitvoeringsplanning glasvezelDit is er al en voldoet daarom niet aan regel 1 voor een burgerberaad.
29.Doorbereken negatief imago HeerlenDit wordt meegenomen in thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”
30. Reclame (één grote reclame kar waar alle mooie dingen van Heerlen tegelijk aan bod komen.Goed idee. Maar dit zal binnenkort al in een andere vorm worden uitgevoerd. Daarom voldoet het niet aan regel 1 van een burgerberaad. 
31. 

Aanpak van Hoensbroek centrum, wat is nodig volgens de inwoners om Hoensbroek een aantrekkelijk veilig centrum te bezorgen?

Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”
32. Bereikbaarheid wandel-/fietspad talud/voormalig mijnspoor heksenbergDit is een te klein onderwerp voor een burgerberaad en voldoet daarom niet aan regel 3 voor het burgerberaad.  
33

Jongeren en ouderen van elkaar laten leren en respecteren.

Voor jongeren tussen 12 - 16 jarigen is te weinig aanbod. (een eigen honk waar thema s worden behandeld die er voor hun toedoen.   

Dit wordt meegenomen in het thema “Jongeren”. 
34Upgrade economie Heerlen ParkstadDit is een te groot onderwerp voor een burgerberaad, want het gaat over de grenzen van de gemeente Heerlen heen en voldoet daarom niet aan regel 3 voor het burgerberaad (burgerberaad is niet het juiste instrument)  
35

Pro actief jongeren tussen de 18-25 aan het werk krijgen die niet naar school gaan (voorkomen criminaliteit, negatief effect op hun gezondheid/Sociale ontwikkeling) 

De gemeente Heerlen heeft hiervoor al beleid (o.a. bureau VSV, jobcoaches) en daarom voldoet dit onderwerp niet aan regel 1 van het burgerberaad. 
36

Verloedering (panden)Promenade I tegenhouden.

En niet alleen de winkelruimtes opvullen met tijdelijk gebruik, maar de gehele ruimte. Dit kan er niet nog 5 jaar zo bij blijven liggen.

Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” 
37

Klimaatdoelen: Hoe gaat Heerlen de klimaatdoelen bereiken?
Klimaatadaptatie (vergroening, wateroverlast voorkomen, hittestress, etc.) 

Dit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”. 

38

1  Woningsplitsing voor particulieren vergemakkelijken.  
2  Energietransitie doorvoeren met maximale inbreng van de betrokken bewoners
3  Verminderen geluidsoverlast Putgraaf e.o.  
4  Verleggen binnenringtracee  naar het tracee dat in de 70-iger jaren aldoor Jo Coenen werd gesuggereerd om verkeers- en geluidsoverlast bij de vele omwonenden te verminderen.
 1. Voldoet niet regel 1, hiervoor is al beleid
 2. Dit wordt meegenomen in het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”
 3. Voldoet niet aan regel 3, burgerberaad juiste instrument
 4. Voldoet niet aan regel 1, is niet de verantwoordelijkheid van de  gemeente en financiële haalbaarheid
39Versoepeling regels woningsplitsing, met name t.b.v. ouderen die onder een dak kunnen wonen zonder gekort te worden op AOW-uitkering en vakantiegeld. Zo komen er meer woningen vrij voor woningzoekenden. Daar is momenteel een groot aan.Voldoet niet aan regel 1, de gemeente Heerlen heeft hierover al een politiek besluit genomen en beleid. 
40Hoe kunnen we ervoor zorgen dat in Heerlen de energierekening voor iedereen blijvend betaalbaar wordt? Dit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”
41Piusplein Hoensbroek, natuuronderhoud, bomen, onkruid, losse takken: optredenDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
42Hoe kunnen we ouderen kleiner en betaalbaar laten wonen in Heerlen. Niet alleen in Heerlen centrum maar ook in de wijken met voorzieningen. Voldoet niet aan regel 3: burgerberaad niet juiste instrument. 
43Onveiligheid door criminele drugsactiviteitenVoldoet niet aan regel 1 en 3, het valt onder de werkzaamheden van de politie en niet van de gemeente Heerlen, maar er is al aandacht voor,  en burgerberaad is niet het juiste instrument 
44Snelheid beperken in de Akerstraat vanwege geluid en veiligheid. Dus algemeen: snelheid beperken in bebouwde kom. Voldoet niet aan regel 1, het verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld waardoor een burgerberaad niet meer aan de orde is
45Vellig fietsverkeer supermarkt in de buurt, zeker voor ouderen

Veilig fietsverkeer valt onder het verkeersveiligheidsplan. Dit wordt binnenkort door de politiek besloten en daarom voldoet dit onderwerp niet aan regel 1 van het burgerberaad.

Een supermarkt in de buurt valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”

46Hoe kunnen we in Heerlen de gemeente toegankelijker maken voor ouderen door niet alles digitaal te moeten regelen, live contact Dit onderwerp voldoet niet aan regel 3 van het burgerberaad. Dit onderwerp is erg klein, waardoor het burgerberaad niet het juiste instrument is om het hierover te hebben. 
47App van de gemeente! Er is al een app van de gemeente, dus een burgerberaad is hierover niet nodig. 

48

Heerlen is een fantastische stad! Ik woon er al vele jaren met veel plezier! Maar wat ik wel mis is een eigen zwembad!! Al jaren hoor ik over plannen (al sinds Riet de Wit, SP) maar er komt jammer genoeg, tot nu toe, niets van! De politiek neemt hier in juni een besluit over waardoor het onderwerp niet voldoet aan regel 1 van het burgerberaad. 
49Straatsteden in centrum/schouwburg. Ongelijk en gaten: corrigeren. Te veel onkruid bij Schouwburgplein.Valt onder thema “Heerlen leefbare gemeente”
50Buurtevenementen om te zorgen dat de burgers zich thuis voelen - bruggenbouwerDit valt onder het thema “Heerlen, aantrekkelijke gemeente” 
51Meer aandacht voor leefbaarheid woonwijkenDit valt onder het thema “Heerlen, aantrekkelijke gemeente”
52Hoe houden we onze verenigingen vitaal met hun belangrijke functie voor de samenlevingDit is een thema voor het burgerberaad
53Hoe kunnen we in Heerlen ervoor zorgen dat basisvoorzieningen (bijvoorbeeld pin) in de wijk blijven. En hoe basisvoorzieningen qua zorgen/gezondheid ook dicht bij de mensen in de wijken geleverd kunnen worden. Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” 
54Overlast jeugd centrum Heerlerheide> Handhaving moet alerter zijn. Voldoet niet aan regel 1, want het is een onderwerp dat in een wijk speelt en niet relevant is voor de hele stad
55De wereld verkeert in een polycrisis (biodiv, voeding, klimaat, water, toxische stoffen etc, etc.) Dat gaat ook problemen geven op gemeentelijk en Parkstadniveau. Hoe maken we onze gemeenschap weerbaar (resilient) tegen alle denkbare en waarschijnlijke crises in de nabije toekomst? (niet alleen klimaat, maar zeker ook voedsel, financiële systeem, digitale …… etc. Dit is een erg breed onderwerp voor een burgerberaad. Maar valt deels onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”. 
56Meer geschikte woningen voor ouderen. Niet alles slopen. Voldoet niet aan regel 3: burgerberaad niet juiste instrument want het onderwerp is te klein. 
57Hoe kunnen we er in Heerlen voor zorgen dat er minder mensen in de overlevingsmodus moeten leven en zich niet behandeld voelen als crimineelVoldoet niet aan regel 2, wat zou het zichtbare resultaat van een burgerberaad zijn? En voldoet niet aan regel 1.  
58Hoe kunnen we er in Heerlen voor zorgen dat de straten leefbaar blijven en dat we mensen aanspreken op hun tuinen, hun weggedrag, hun samenleven in de straat. 

Voldoet niet aan de regel 1 en 2: 

Gaat over de aanspreekcultuur  buiten invloed van gemeente en wat is het zichtbare resultaat van een burgerberaad hierover? 

59Biodiversiteit, versteende tuinen, corridorsDit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”
60Hoe krijgen we Heerlen schoner, minder vuilnis, overal!Dit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
61Pilot basisinkomenVoldoet niet aan regel 1, de politiek heeft al een besluit genomen om dit niet te doen. 
62Alternatief voor de kwetsbare digitale wereldVoldoet niet aan regel 3:  burgerberaad juiste instrument . Dit is een te groot onderwerp en de gemeente Heerlen gaat niet alleen hierover. 
63

Voorzieningen in geval van oorlog – schuilen, voedsel

Voldoet niet aan regel 3, burgerberaad is niet het juiste instrument om dit te bespreken. Ook voldoet het niet aan regel 1, de gemeente Heerlen gaat niet alleen hierover, dit valt grotendeels onder rijksbeleid. 
64Klimaatverandering: mislukte oogsten, watertekort/overlast, hitte Dit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid”
65Inspraak burgers bij centrumplan Hoensbroek, actief en voorafDit voldoet niet aan regel 1, want de politiek (college) heeft al een besluit genomen hoe hiermee aan de slag te gaan. Maar kan deel uitmaken van het thema   “Betrokkenheid en vertrouwen”
66Hondenpoep op de stoep en meer BOA’s in de SeroolVoldoet niet aan regel 3, burgerberaad juiste instrument, want het is een te klein onderwerp. 
67Hoe kunnen we ‘klein leed’ in de wijken beter aanpakken, zoals rommel, kabaal, honden. Wie spreek je aan, hoe los je het op.Dit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
68Leegstaande panden binnenstad omvormen naar woningen, stuk Saroleastraat – Geleenstraat meer vaart gewenst in die transitieVoldoet niet aan regel 1, de gemeente is hier al mee bezig. 
69Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we geen overlast van fietsers hebben in het centrumVoldoet niet aan regel 1 en 3: verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld en bugerberaad is niet het juiste instrument, het onderwerp is te klein.
70Werken aan een “integrale” stad, waar mensen uit diverse culturen en achtergronden met plezier samenlevenDit valt onder het thema “Heerlen, aantrekkelijke gemeente”
71Hoe kunnen we in Heerlen de burgerparticipatie vergroten. In de buurthuizen zou meer moeten gebeuren door bewoners (niet door Alcander). Meer door bewoners en vrijwilligers/minder organisaties. Hoe kunnen we dit in Heerlen voor elkaar krijgen. Dit is opgenomen in het thema “Betrokkenheid en vertrouwen” 
72Hoe kunnen we in Heerlen iets doen aan de leegstaande panden in de binnenstadVoldoet niet aan regel 1: want de gemeente heeft hierover al een besluit genomen en hieraan wordt al gewerkt. 
73Hoe zorgen we ervoor dat er minder zwerfvuil rondslingertDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
74Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er in Heerlen minder criminaliteit is. Voldoet niet aan regel 1: De politiek heeft al een besluit hierover genomen, hiervoor is aandacht via een programma met de naam “preventie met gezag”
75Regering minder te zeggenVoldoet niet aan de regels 1 en 3, valt buiten bereik gemeente Heerlen en burgerberaad is niet het juiste instrument
76Overlast honden buren, meerdere keren handhaving gemeente en politie gebeld. Er wordt niks gedaan. Voldoet niet aan regel 3, burgerberaad juiste instrument
77Overlast Markstraat Hoensbroek. Overlast, lawaai, drugs, dealenVoldoet niet aan criterium 3, burgerberaad juiste instrument. Het onderwerp is te klein voor een burgerberaad.  
78Inrichting Kouvenderstraat – Hoofdstraat Hoensbroek Voldoet niet aan criterium 3, burgerberaad juiste instrument. Het onderwerp is te klein voor een burgerberaad. 
79

Overheid die niet luistert

Dit wordt meegenomen in het thema “Betrokkenheid en vertrouwen” 
80Onderhoud openbare ruimteDit wordt meegenomen in het thema “Heerlen leefbare gemeente” 
81

Migratieprobleem gelukszoekers 

Voldoet niet aan regel 3, burgerberaad juiste instrument en regel 1, want de gemeente Heerlen gaat hier niet alleen over.
82ArmoedeVoldoet niet aan regel 1, politieke en maatschappelijke relevantie. De gemeente Heerlen heeft al een plan gericht op de aanpak van armoede. 
83

Leegstaande panden

Verloedering

Leegstaande panden voldoet niet aan regel 1, want hierover heeft de politiek al een plan. Verloedering wordt meegenomen in het thema “Heerlen leefbare gemeente” 
84Buitenlanders (Polen-Bulgaren) die in wijken gaan wonen en niet integreren en voor overlast zorgen Voldoet niet aan regel 3: burgerberaad juiste instrument. 
85Verkeersveiligheid. Burgers moeten veel meer betrokken worden bij de inrichting van wijken en ook dus de verkeersveiligheid Voldoet niet aan criteria 1 want het verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld maar valt deels wel onder het thema “Betrokkenheid en vertrouwen”.
86Leefbaarheid HoensbroekDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
87Verloedering drugscriminaliteitVoldoet niet aan regel 1 en 3, het valt onder de werkzaamheden van de politie en niet van de gemeente Heerlen, maar er is al aandacht voor,  en burgerberaad is niet het juiste instrument

88

Rolstoeltoegankelijkheid zitbanken voor Corneliuskerk

Aantal banken zijn niet toegankelijk

Nodig voor schaduw

Voldoet niet aan regel 3. Burgerberaad juiste instrument. Het is een te klein onderwerp voor een burgerberaad. 
89Onderhoud trottoirs en fietspaden Dit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente” 
90Aanpak van de rommel op straatDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
91

Warmtetransitie

Energietransitie

Dit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid” 
92Mobiliteit – veilig fietsverkeerVoldoet niet aan regel 1, want over 2 weken neemt de politiek een besluit, het college stelt dan het verkeersveiligheidsplan vast.
93Auto’s: alle straten staan vol blik, inzetten op meer ander vervoer: deelauto’s, openbaar vervoer betaalbaar

Voldoet niet aan regels 1 en 3, 

 1. Politieke en maatschappelijke relevantie: er is een mobiliteitsvisie vastgesteld door de politiek die inzet op meer gebruik van alternatief vervoer dan auto’s. 

3. Het onderwerp is te klein voor een burgerberaad 

94Leefbaarheid van de binnenstadDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
95Onverschilligheid van mensen t.o.v. elkaar. Meer mogelijkheid voor ontmoeting.Dit valt niet onder de gemeente en voldoet daardoor niet aan regel 1.  
96Beter en betaalbare voorzieningen voor je terras om overlast terug te dringenVoldoet niet aan regel 3, burgerberaad niet juiste instrument omdat het onderwerp te klein is. En voldoet niet aan regel 1: dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gemeente
97
 1. Rollator toegankelijkheid op de trottoirs in de woonwijken, 
 2. rommel op straat en 
 3. slechte aanspreekbaarheid van mensen daarop

1 en 2 wordt meegenomen in het thema “Heerlen leefbare gemeente”. 3 valt niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en voldoet daarmee niet aan regel 1. 

98Meer aandacht en respect voor (oorlogs)veteranenRegel 1 en 3: Dit is geen verantwoordelijkheid van de gemeente en daardoor voldoet het niet aan regel 1. En daarnaast zou het onderwerp ook te klein zijn voor een burgerberaad.  
99

Niet meer kunnen pinnen in Heerlerheide. 

Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”. 
100

Te hard rijden in centrum Heerlerheide.

Voldoet niet aan regel 1. Want de politiek gaat een besluit nemen over het verkeersveiligheidsplan.
101Overlast jeugdcentrum HeerlerheideVoldoet niet aan de regels 1 & 3: het is geen verantwoordelijkheid van de gemeente en het onderwerp is te klein voor een  burgerberaad 

102.

 1. Betaalbare huurwoningen 
 2.  New energy system (elektrische verwarming, green deal, zonnepanelen) Checken (duurzaamheid)
 3.  Mobiliteitsconcept (fiets) 
 1. Financiering ABP Vastgoed investment
 1. Dit valt niet onder de gemeente Heerlen. 

2. Dit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid” 

3. Mobiliteitsplan bestaat al (criterium 1, is al politiek besluit genomen) 

4. Dit onderwerp is te onduidelijk voor een burgerberaad en voldoet niet aan regel 3. 

103.Aanpak zwerfafvalDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente” 
104.

Bruisend Heerlen-Centrum:

 1. Centrum als cultureel centrum voor film, muziek, theater, musea en evenementen;
 2. Scholen en wonen: wonen in winkels, studio’s in combinatie met mooie gevels;
 3. Groen in het centrum;
 4. Bedrijfsruimtes uitbreiden;
 5. Jonge en kleine ondernemers ruimtes bieden
Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” 
105. Skateboard cultuur à delen van passies om jongeren en ouderen samen te brengen. Dit is een te klein onderwerp voor het burgerberaad. En de gemeente heeft hierover pas geleden een besluit genomen. Dus voldoet niet aan de regels 1 en 3 voor het burgerberaad. 
106.Skateboard cultuur à skateparken creëren die voldoen aan de eisen van de bezoekers/gebruikers. Samenwerkingsverband creëren tussen gemeentes om plannen, activiteiten, ideeën en passie te delen.Dit is een te klein onderwerp voor het burgerberaad. En de gemeente heeft hierover pas geleden een besluit genomen. Dus voldoet niet aan de regels 1 en 3 voor het burgerberaad.
107.Minder regels voor ouderen i.v.m. moeite rondom computers en internet.In strijd met regel  3: burgerberaad juiste participatie instrument. Dit is een te klein onderwerp voor een burgerberaad. 
108.Armoedebestrijding (en daarmee samenhangend zorgmijding)In strijd met regel 1, er is al een door de politiek een plan m.b.t. armoedebestrijding vastgesteld. 
109.Geldmaat in centrum Heerlerheide. Weinig pinautomaten in vergrijzende buurt.Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” 
110.Prullenbakken (aanpak zwerfafval)Dit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
111.Multimedia/animatie Het is niet duidelijk wat hiermee wordt bedoeld en voldoet niet aan regel 3: Burgerberaad juiste instrument. 
112.Basketball veld in HoensbroekVoldoet niet aan regel 3: burgerberaad juiste instrument. Het is een te klein thema voor een burgerberaad.  
113.ArmoedebestrijdingIn strijd met regel 1, er is al een door de politiek een plan m.b.t. armoedebestrijding vastgesteld. 
114.Verkeerssnelheid Monseigneur Hanssenlaan (verkeersveiligheid)Voldoet niet aan regel 1 en 3: het verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld en  een te klein onderwerp voor een burgerberaad.
115.Stripclub voor ouderenDit voldoet niet aan de regel 1: wordt niet door een grote groep inwoners gezien als relevant. En het burgerberaad is ook niet het juiste instrument omdat het een te klein onderwerp is.  
116.

1. Slecht begaanbare trottoirs, 

2. meer rustbanken

1. Dit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”

2. Dit is een te klein onderwerp voor het burgerberaad. 

117.Houtstook luchtverontreiniging in de winter en bij mistig weer

In strijd met regel 1: de gemeente gaat hier niet over.

En regel 3: het is een te klein onderwerp voor een burgerberaad   

118.

Verkeersveiligheid:

1. 30 km zone à mensen rijden veel harder

 1.  Kleine straatjes en overzichtelijker tussen de huizen à is hier woonerf mogelijk?
Voldoet niet regel 1: de politiek gaat een besluit nemen, het verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld.
119.Hygiëne (openbare liften)Dit is een te klein onderwerp voor een burgerberaad (regel 3) 
120.Socialiseren: meer winkelstraten in de stad zodat er meer mensen met plezier naar de stad komen (denk ook aan horeca).Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”
121.Maaibeleid Heerlerbaan (i.v.m. de bijen). Door minder te maaien blijven meer bloemen beschikbaar voor de bijen en vlinders.Dit valt onder het thema “Energie, klimaat en duurzaamheid” en is een te klein onderwerp voor een burgerberaad.  
122.Zie Eva RoversDit is geen thema voor een burgerberaad. En voldoet niet aan regel 3.  
123.Natuur, dieren en etenDit is niet zo duidelijk. Maar voldoet niet aan regel 3, burgerberaad is niet het juiste instrument. 
124.Subsidie import honden i.r.t. hondenbelastingVoldoet niet aan regel 3, een te klein onderwerp voor een burgerberaad.  
125.Groenvoorzieningen: stoepen opnieuw leggen en mooiere nieuwe groenvoorzieningen aanleggen.Dit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”
126.Hoe zorgen we ervoor dat alle Heerlenaren, alle bewoners van Heerlen, zich echt thuis voelen in de stad?Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”
127.Hoe zorgen we ervoor dat de Heerlenaren weer trots worden op hun stad?Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente”
128.Realiseren meer invalideparkeerplaatsen (ook buiten het centrum)In strijd met criterium 3, burgerberaad geschikt instrument?
129.
 1. Leefbaarheid in de binnenstad 
 2.  Hard rijden door verkeer
 3.  Schoonhouden van de stad (stoepen, bladeren, duivenpoep)

1. Dit valt onder het thema “Heerlen, leefbare gemeente”

2. Dit voldoet niet aan de regels 1 en 3: verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld en het onderwerp is te klein voor een burgerberaad.

3. Valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente”

 
130. Leegstand in het centrum (woningmarkt – relatie tussen gemeente en vastgoedeigenaren – gebruik van de publieke ruimteVoldoet niet aan regel 1, hiervoor is al beleid.  
131.Heerlen als smart city en als stad met 15-minutenzonesDit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” 
132.Schoonmaken liften in station, betere controle op opruimen hondenpoep en meer openbare toilettenDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente” 
133.Sommige auto’s maken veel lawaaiVoldoet niet aan regel 3, dit is een te klein onderwerp voor een burgerberaad. Het valt ook niet onder de verantwoordelijkheid/werkzaamheden van de gemeente.   
134.Hard rijden door verkeer – meer 30 km zones en meer zebrapadenVoldoet niet aan regel 1, het verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld waardoor er een politiek besluit is.  
135.Tijdelijke Raadhuisplein – wachten nog steeds op definitief ontwerp. Bewoners zijn niet tevreden over tijdelijk ontwerpVoldoet niet aan regel 1: dit is pasgeleden door de politiek besloten en er volgt een plan voor het Raadshuisplein.   
136.
 1. Openbare toiletten
 2. Veiligheid op straat moet beter
 1. In 2022 liet de gemeente Heerlen onderzoek doen naar of er voldoende openbare toiletten in Heerlen zijn. Daarmee is dit onderwerp niet relevant voor een burgerberaad. En daarnaast is het onderwerp ook te klein. 
 1. Valt niet onder de werkzaamheden van de gemeente en is een te klein onderwerp voor een burgerberaad. 
 
137.Waarom Heerlen geen bankkantoor van ING en ABN Amro?Voldoet niet aan  regel 1, dit is niet de verantwoordelijkheid gemeente Heerlen 
138.
 1.  Huurprijzen panden.
 2. Hard rijden door verkeer
 1. Voldoet niet regel 1, valt niet onder verantwoordelijkheid gemeente Heerlen
 2. Voldoet niet aan regel 1 en 3: verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld en het onderwerp is te klein voor een burgerberaad.
 
139.Schoonmaak liften bij station, betere controle op opruimen hondenpoep en meer openbare toilettenDit valt onder het thema “Heerlen leefbare gemeente” 
140.Hard rijden voor verkeer en meer zebrapadenVoldoet niet aan regel 1: verkeersveiligheidsplan wordt over twee weken door het college vastgesteld en het onderwerp is te klein voor een burgerberaad.  
141.
 1. Veiligheid in de stad (vooral zorgen voor een veiliger gevoel door aanwezigheid van (liefst politie en handhaving) camera’s; 
 2.  Arbeidsmigranten in de stad geeft een hoop ellende;
 3.  Aanpak van slechte verhuurders die de panden laten verslonzen; 
 4. Parkeren in de binnenstad; vergunningparkeren: betaalt elke sector in elk deel van Heerlen hetzelfde?; 
 5.  Ravijnjaar 2026: nu al anticiperen op de korting die er staat aan te komen en nog eens goed kijken naar de geplande projecten: zoals verhuizing Hogeschool, Filmhuis Royal en het geplande centrumbad. Er wordt al aangegeven dat lastenverzwaring onontkoombaar is.
 6.  Meer activiteiten voor ouderen aangezien het gros van de bevolking van Heerlen hiertoe behoort. 
 1. In strijd met regel 1, politiek neemt in september een besluit over een keurmerk voor arbeidsmigranten. 
 2. Voldoet niet aan regel 1: politiek neemt in september een besluit m.b.t. arbeidsmigranten. 
 3. Voldoet niet aan regel 3, een te klein onderwerp voor een burgerberaad 
 4. Voldoet niet aan regel 3, een te klein onderwerp voor een burgerberaad
 5. Dit onderwerp voldoet niet aan regel 1: De politiek zal al voor de start van het burgerberaad besluiten hierover nemen. 
 6. Dit valt onder het thema “Heerlen aantrekkelijke gemeente” 
 
     
142.
 1. Vervoer in Nederland is duur. Jaarabonnement voor onbeperkt busreizen. 
 2. Meer gratis of goedkope activiteiten en concerten
 3.  Mensen met de wil om te leren zouden meteen met taalcursussen moeten kunnen beginnen zonder doelloos te wachten..
Dit valt niet onder regel 1, hierover zijn al besluiten genomen door de politiek en/of wordt dit uitgevoerd. 
143.Stop de Islam-invasie: verbod op moskeeën, hoofddoek, koranDit thema is te klein voor een burgerberaad en voldoet daarnaast niet aan regel 1: een grote groep inwoners moet het zien als relevant. 
144.
 1.  Schoonmaak liften bij station;
 2.  Betere controle op opruimen hondenpoep;
 3.  Hard rijdend verkeer;
 4. Meer zebrapaden.
Zie thema’s 132, 136, 140
145.

Heerlen, jong

Investeren in jongeren

Investeert Heerlen voldoende in zaken die jongeren een goede toekomst geven in onze stad en regio?

Zoals onderwijs en wetenschap, digitale ontwikkeling, werkgelegenheid, woningen, burgerschap, cultuur, sterk verenigingsleven en fysieke ontmoetingsplekken?

Kunnen en willen jongeren een keuze maken voor Heerlen, een zelfbewuste stad?

Heerlen

Heerlen investeert fikse bedragen in armoedebestrijding, senioren, welzijn, cultuur en jeugd(welzijns)werk.

Wat is het grote verhaal van Heerlen, behalve groeien naar 100.000 inwoners. Of willen wij kiezen voor een veerkrachtige samenleving?

Burgerschap en jongeren als vrijwilliger

Wil Heerlen kiezen voor:

 • Jongeren als actieve burgers, die nu en in de toekomst hun stad en de samenleving mede vormgeven?
 • De kracht van jongeren versterken in het kader van solidariteit en inclusief werken?
 • Actief burgerschap bevorderen en jongeren sterker bij de stad betrekken?
 • Jongeren alle kansen en mogelijkheden geven om zich goed thuis te voelen, en zichzelf te kunnen zijn?
Dit valt onder het thema “Jongeren” 

Omschrijving

Wat is het burgerberaad?

In het burgerberaad zitten 100 Heerlenaren die advies geven over een belangrijk onderwerp dat leeft in de stad. Het college en de gemeenteraad voeren de adviezen van het burgerberaad zoveel mogelijk uit.
10.000 Mensen in Heerlen krijgen dit najaar een brief met een uitnodiging om mee te doen aan het burgerberaad. Uit de aanmeldingen loten we 100 Heerlenaren. Zij vormen samen het burgerberaad. 

Wat doet het burgerberaad?

De 100 Heerlenaren die met elkaar het burgerberaad vormen, overleggen over het gekozen thema. Ze geven daarover advies aan de gemeente. Het college en de gemeenteraad hebben beloofd deze adviezen zo veel mogelijk over te nemen.

Andere gemeenten in Nederland hebben al een burgerberaad: Amsterdam, Schagen, Maastricht, Utrecht en Zwolle. Neem eens  een kijkje op hun website. 

Bekendheid met het onderwerp is niet nodig

Als lid van het burgerberaad hoeft u vooraf niets te weten over het onderwerp. U krijgt informatie van de gemeente en van onafhankelijke experts. En u zoekt samen met de andere deelnemers naar kennis en informatie die u nodig hebt voor dit onderwerp.
U bent al expert, want u weet hoe het is om in Heerlen te wonen. Over wat u prettig en nuttig zou vinden, waar u mee geholpen bent en waarmee niet.

Voorwaarden

De onderwerpen voldoen aan een aantal voorwaarden:

 • Het is maatschappelijk belangrijk.
  Het onderwerp speelt bij een grote groep inwoners en maatschappelijke organisaties en wordt door hen gezien als belangrijk.
 • Het is politiek belangrijk.
  Het is een onderwerp waar nog geen besluit over is genomen en waar de politiek zelf niet makkelijk uitkomt. Het onderwerp leeft wel bij een groot deel van het bestuur. 
 • Het geeft een zichtbaar resultaat.
  Het is belangrijk dat het advies van het burgerberaad voor de inwoners van Heerlen zichtbaar is. Dus, wat heeft de gemeenteraad en het college met het advies gedaan? 
 • Het burgerberaad moet met een duidelijke vraag kunnen werken.
  De vraag voor het burgerberaad moet concreet, ambitieus en ‘behapbaar’ zijn en niet te technisch. Én er moet genoeg ruimte zijn in het beleid om de adviezen te kunnen uitvoeren.
 • Een burgerberaad is een geschikte vorm.
  Is het een onderwerp dat geschikt is voor een burgerberaad. Kan het op een andere manier sneller en beter aangepakt worden.
  Dan is de vraag of we wel een burgerberaad willen organiseren. Het kost namelijk veel tijd, geld en energie om een burgerberaad te organiseren.

Termijn

Het burgerberaad start in 2025. Vóór die tijd moet het volgende gebeuren:

 • Vanaf 15 april
  Inwoners konden doorgeven welk onderwerp ze voor de stad belangrijk vinden.
 • 20 Mei tot en met 2 juni 2024
  Inwoners konden doorgeven welk onderwerp ze voor de stad belangrijk vinden.
 • Juni 2024
  Een werkgroep bestaande uit het team burgerbetrokkenheid, inwoners, een raadslid en een onafhankelijke voorzitter controleren of de ingestuurde onderwerpen geschikt zijn voor het burgerberaad. De werkgroep maakt bekend welke onderwerpen waarom afvallen.  
 • Van 24 juni tot en met 30 juni
  Inwoners mochten stemmen op de overgebleven onderwerpen. 
 • September 2024
  Het onderwerp met de meeste stemmen gaat naar de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit of dit hét thema voor het burgerberaad wordt.
 • Najaar 2024
  10.000 Inwoners krijgen een uitnodiging mee te doen in het burgerberaad. Uit de aanmeldingen loten we 100 deelnemers. Op de loting houdt een onafhankelijke notaris toezicht.
 • Januari 2025
  Start van het burgerberaad met het gekozen onderwerp.