De omgevingswet

De nieuwe omgevingswet is op 1 januari 2024 in werking getreden. Deze wet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: onze leefomgeving. U krijgt met de Omgevingswet te maken als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving. Wanneer u een nieuwe oprit wilt aanleggen, bijvoorbeeld. Of als u als ondernemer uw bedrijfsruimte wilt uitbreiden.

Als u iets wilt veranderen in uw leefomgeving bent u een zogenaamde 'initiatiefnemer'. Dat betekent dat u dan moet bekijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft of een melding moet maken. Dat kan online in het digitale omgevingsloket. Voor meer informatie vooraf kunt u terecht bij het gemeenteloket van de gemeente.

Gevolgen voor afgegeven vergunningen

Iedereen die een vergunningaanvraag heeft ingediend voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet, behandelen en verlenen wij onder de huidige wetgeving, de WABO. Ook de (bouw)controles tijdens de bouw worden onder de WABO uitgevoerd. Wij helpen u graag als u vragen heeft over uw plan. 

Met de start van de nieuwe Omgevingswet veranderen de voorwaarden, termijnen en regels waaraan een vergunningaanvraag moet voldoen. Zo wordt er bijvoorbeeld bij nieuwe plannen ook bekeken welke gevolgen er zijn voor bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en klimaat. Ook verplicht de wet dat een initiatiefnemer haar/zijn plan afstemt met de omgeving waar het wordt uitgevoerd. Dat kan extra tijd kosten of extra werk met zich meebrengen.

Voordelen van de Omgevingswet

Meer invloed op wat er in uw buurt gebeurt

De omgevingswet betekent ook dat u als inwoner of ondernemer in het voortraject moet worden betrokken door anderen met plannen in de omgeving. Uw inbreng is dus niet meer vrijblijvend. Is er bijvoorbeeld een bouwproject bij u in de buurt? Dan kan de initiatiefnemer (inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisatie) van dat plan verplicht zijn om te zorgen voor draagvlak in de omgeving. Overigens houdt u de mogelijkheid om bezwaar te maken in een latere fase. Bijvoorbeeld na een vergunningsaanvraag.

Alle informatie en regels op 1 plek

De Omgevingswet werkt met één digitaal loket voor omgevingsplannen, -vergunningen en -meldingen. Via dit digitale omgevingsloket kunt u kijken of uw plan toegestaan is, of en welke vergunning u hiervoor nodig heeft. Alle aanvragen moeten dan via het digitale omgevingsloket worden ingediend.

Omgevingsloket

Veel informatie over de omgevingswet staat online, maar dat is niet voor iedereen gemakkelijk te vinden. Het Omgevingsloket Heerlen helpt u dan verder. U krijgt er uitleg over de actuele regels en hoe u een digitale aanvraag of melding kunt indienen. Er vinden geen inhoudelijke toetsingen plaats.

In de publiekshal van de gemeente Heerlen kunt u op afspraak terecht bij het omgevingsloket. Het spreekuur is elke donderdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 16.00 tot 18.00 uur. Bel naar 045-5405040 om een afspraak te maken. 

Online vergunning aanvragen of melding doen?

Bij het online omgevingsloket kunt u de online aanvraag of melding doen, bijvoorbeeld voor een nieuwe dakkapel, een nieuw bedrijfspand, plaatsing van een beschoeiing of een activiteit op of aan een dijk. 

Omgevingsvisie

Ook gaat de gemeente Heerlen een omgevingsvisie uitwerken. In de visie maken wij duidelijk op welke manier wij bijvoorbeeld burgers willen betrekken. Wat verstaan wij nu precies onder ‘draagvlak’ en ‘participatie’? Hoe ziet dat er in de praktijk uit? De Omgevingsvisie moet half 2024 klaar zijn.

Voor de omgevingsvisie zijn we in 2023 met inwoners in gesprek gegaan. Er is ook een enquête gehouden waar 2602 mensen op gereageerd hebben. Tot slot was er ook een bijeenkomst waarbij professionals met elkaar in gesprek gingen over aandachtspunten in de leefomgeving waaraan de gemeente Heerlen de komende jaren moet werken.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie over de Omgevingswet? Bekijk de website van de Rijksoverheid of de website van Aan de slag met de Omgevingswet.