Meldpunt slecht verhuurderschap

U kunt slecht verhuurgedrag van een verhuurder (of van een verhuurbemiddelaar) melden bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan discriminatie of een onredelijk huurcontract.

Houdt uw verhuurder zich niet aan de regels? Dan kunt u een melding doen.

Aanpak

U kunt slecht gedrag van een verhuurder (of van een verhuurbemiddelaar) online of telefonisch melden. Bij slecht gedrag kunt u denken aan:

 • discriminatie
 • bedreiging
 • u heeft geen schriftelijk huurcontract gekregen
 • u heeft geen schriftelijke informatie gekregen over:
  • rechten en plichten van huurder én verhuurder
  • contactinformatie van de verhuurder
  • een jaarlijkse toelichting op de servicekosten (als er servicekosten zijn)
 • te hoge waarborgsom (meer dan 2 keer de maandelijkse huurprijs)
 • te hoge servicekosten

Komt u uit een ander EU-land, en werkt u tijdelijk in Nederland? Meld het bij de gemeente als:

 • de huurovereenkomst en het arbeidscontract 1 document zijn. Dit geldt voor contracten die zijn afgesloten na 1 juli 2023.
 • alle schriftelijke informatie die bij het huurcontract hoort, is geschreven in een taal die u als arbeidsmigrant niet begrijpt.

Omschrijving

U kunt ook telefonisch een melding maken: 043-388 50 00 van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00-17.00 uur. Het is ook mogelijk anoniem een melding te maken. Houd er dan wel rekening mee dat de gemeente dan geen contact met u kan opnemen. De gemeente kan dan bijvoorbeeld geen vragen aan u stellen over de misstanden. Ook kan de gemeente u dan niet in contact brengen met organisaties die u beter kunnen helpen, zoals de huurcommissie.

Als uit uw melding niet naar voren komt dat het over norm heen gaat, dan hoort u van het meldpunt welke instantie of organisatie u verder kan helpen. 

Wat houdt de Wet goed verhuurderschap in?

De wet is een landelijke basisnorm voor goed verhuurderschap in de vorm van algemene regels. Deze norm regelt het gedrag van goede verhuurders en verhuurbemiddelaars met de woningzoekenden en huurders. De algemene regels gelden op het hele verhuurproces en op zowel de verhuur van woonruimte als de verhuur van verblijfsruimte aan arbeidsmigranten.

Voorwaarden

Discriminatie

Discriminatie is niet toegestaan. Er mag geen onderscheid worden gemaakt op grond van ras, geloofsovertuiging, politieke overtuiging, geslacht, nationaliteit, seksuele gerichtheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Intimidatie

Intimidatie (iemand die door lichamelijk of psychisch geweld, dreiging met geweld of een feitelijkheid wordt gedwongen om iets te doen of niet te doen) van woningzoekenden en huurders komt in veel vormen voor en is niet toegestaan.

Schriftelijkheidsvereiste

Een verhuurder of de verhuurbemiddelaar is verplicht om de huurovereenkomst schriftelijk vast te leggen. Ook als de huurovereenkomst mondeling is aangegaan. Bij arbeidsmigranten moet de arbeidsovereenkomst en huurovereenkomst separaat worden overeengekomen.

Informatieverstrekkingsplicht

De huurder moet op de hoogte zijn van zijn of haar rechten en plichten. De verhuurder of de verhuurbemiddelaar heeft de plicht om schriftelijk en op een duidelijke en begrijpelijke wijze informatie aan de huurder te verstrekken. Het gaat hierbij onder meer om de wettelijke rechten en plichten van de huurder ten aanzien van de woning, voor zover deze rechten en plichten niet in de huurovereenkomst zijn opgenomen.

Verbod op het in rekening brengen van dubbele bemiddelingskosten

Specifiek voor verhuurbemiddelaars is in dit wetsvoorstel opgenomen dat het niet is toegestaan om dubbele bemiddelingskosten in rekening te brengen. Bemiddelingskosten heten in de praktijk soms ook contract of administratiekosten, ook dat is dan niet toegestaan.

Waarborgsom

De waarborgsom die de huurder moet betalen mag niet meer zijn dan twee keer de kale huurprijs. Dat is de huurprijs zonder servicekosten, kosten voor nutsvoorzieningen, meubilair en overige voorzieningen. Daarnaast moet de waarborgsom uiterlijk 14 dagen na beëindiging van de huur worden terugbetaald aan de huurder, tenzij er sprake is van schade.

Servicekosten

De verhuurder moet jaarlijks schriftelijk een specificatie maken van de gemaakte servicekosten en deze delen met de huurder. Ook moet bij de berekening, verantwoording en verhoging van het voorschotbedrag aan de wettelijke regels worden voldoen.