Organisatie gemeente Heerlen

De gemeente wordt dagelijks bestuurd door het College van Burgemeester en Wethouders. Zij voeren het beleid van de gemeenteraad uit. De raad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. 

De organisatie van de gemeente bestaat uit:

 • Domein Stad, die gaat over Ruimte & Economie
 • Domein Samenleving, die gaat over Maatschappij & Inwoners
 • Domein Bedrijfsvoering, de gaat over Organisatie & Middelen
 • Bestuursdienst

De bestuursdienst werkt in dienst van de gemeentesecretaris aan overkoepelende (politieke) thema’s vanuit het college. Per domein is er een directeur. Samen met de gemeentesecretaris vormen de drie directeuren de directie.

Elk domein bestaat uit verschillende teams, met elk een eigen manager. Deze managers en de directeur vormen samen het domeinmanagement.

Domein Stad

Economie

Het onderdeel economie is verantwoordelijk voor de thema’s rondom economie, cultuur, cultureel erfgoed, onderwijs, arbeidsmarkt en sport. Zij werken samen met collega’s binnen en buiten het domein, maar ook met partners in de stad aan de economische ontwikkeling van Heerlen.

Ruimte

Dit onderdeel werkt aan de thema’s: mobiliteit, stedenbouw, duurzaamheid, afval, groen, vastgoed, openbare ruimte, riolering en water. Hier worden ook de ruimtelijke plannen zoals bestemmingsplannen en structuurvisies gemaakt.

Teams bij domein Stad

 • Team beleid economie
 • Team historisch goud
 • Team re-integratie
 • Team VSV
 • Team vergunningen
 • Team stadsingenieurs
 • Team stadsbeheer
 • Team vastgoed
 • Team bouw, milieutoezicht en bodem
 • Team beleid ruimte

Domein Samenleving

Maatschappij

In het onderdeel Maatschappij wordt er gewerkt aan openbare orde en veiligheid, toezicht, handhaving en sociale veiligheid. Binnen de gemeente Heerlen geloven wij dat veiligheid een belangrijke sociale component heeft. Daarom werken collega’s hier ook aan sociale thema’s zoals de WMO, jeugd(zorg), ouderenbeleid, integratiebeleid, en volksgezondheid.

Inwoners

Onder dit onderdeel vallen alle taken waarbij inwoners van de gemeente direct contact hebben met de gemeente. Hier werken we aan eenduidige en heldere dienstverlening voor de inwoners van de gemeente Heerlen. 

Teams bij domein Samenleving

 • Team toegang zuid
 • Team toegang noord
 • Team beleid maatschappij
 • Team burgerzaken
 • Team administratie
 • Team WMO
 • Team schuldhulpverlening
 • Team toezicht en handhaving
 • Team sociale veiligheid en buurtregie
 • Team inkomen

Domein Bedrijfsvoering

Domein bedrijfsvoering is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de organisatie. 

Middelen

Het onderdeel Middelen is verantwoordelijk voor de onderwerpen: financiën, informatiemanagement, facilitaire dienstverlening en IT.

Organisatie

Onder dit onderdeel vallen de andere ondersteunende functies zoals communicatie, personeel, ondersteuning en juridische zaken.

Teams bij domein Bedrijfsvoering

 • Team P&O
 • Team juridische zaken
 • Team financiën E&M
 • Team service
 • Team projecten
 • Team communicatie & KCC
 • Team functioneel beheer
 • Team informatiemanagement
 • Team financiën MIRO
 • Team parkstad-IT

Bestuursdienst

De bestuursdienst is verantwoordelijk voor het verzorgen van strategisch advies op politiek bestuurlijk niveau. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het programmamanagement. Sommige opgaven van de gemeente zijn zo groot en complex dat ze in een programma verwerkt zijn. Een programmamanager vanuit de bestuursdienst stuurt deze programma’s aan.