Subsidie volwassenenonderwijs

Inwoners die moeite hebben met taal, rekenen of omgaan met de computer kunnen naar het volwassenenonderwijs.

De gemeente Heerlen koopt het volwassenenonderwijs in bij het ROC VISTA College Taal+. Ook een kleine groep andere aanbieders mag subsidie aanvragen voor hun lesactiviteiten. Ieder jaar kunt u op twee momenten aanvragen.

Aanpak

Vul het aanvraagformulier in. Maar lees eerst de beleidsregel goed door (zie wet- en regelgeving).

Stuur het ingevulde formulier:

  • via de mail naar gemeente@heerlen.nl naar cluster onderwijs
  • of via de post naar Team Beleid Economie: Cluster onderwijs, Postbus 1, 6400 AA Heerlen

Omschrijving

Het volwassenenonderwijs helpt inwoners van Zuid-Limburg op weg naar een zelfstandige positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Aanbieders van lesactiviteiten voor volwassenen kunnen subsidie krijgen. De activiteit moet voldoen aan de regels om de subsidie te krijgen.

Voorwaarden

Er zijn voorwaarden aan de doelgroep, de activiteit en aan de aanvraag. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • De activiteit is voor volwassenen uit Zuid-Limburg die geen inburgeringsplicht (meer) hebben en met hun niveau van taal, rekenen of computervaardigheden nog niet op het niveau van MBO 3 zitten.
  • De activiteit is in de Nederlandse taal. Heeft minimaal 6 deelnemers  met als doel het blijvend verbeteren van de basisvaardigheden taal, rekenen en/of computervaardigheden.
  • De activiteit is nieuw in het aanbod van de aanvrager. En de activiteit moet nog starten op het moment van subsidietoekenning. 

Gemeenten en ROC VISTA College Taal+ kunnen geen subsidie aanvragen. Wel mogen zij in een samenwerkingsverband zitten waarvan één van de partijen de aanvraag indient.