Handhavingsverzoek indienen

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u dit doorgeven aan de gemeente.

U kunt u de gemeente vragen hier tegen op te treden. Dit heet een verzoek om handhaving. Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht of een melding.

Aanpak

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • Controleer eerst of het een handhavingsverzoek is voor een gemeente of dat het verzoek thuis hoort bij een andere overheidsinstantie.
  • Vul het aanvraagformulier in en stuur het op.

Omschrijving

U kunt de gemeente vragen om de regels te handhaven. Bijvoorbeeld bij:

  • illegale stort van afval
  • bodem die is vervuild
  • stankoverlast
  • geluidsoverlast
  • ongewenste reclame (buiten)
  • bouwen zonder vergunning
  • illegale verhuur of ander verkeerd gebruik van gebouwen

U doet dan een handhavingsverzoek. Daarna kijkt de gemeente of de regels worden overtreden. Als dat zo is, kan de gemeente maatregelen nemen tegen het bedrijf of de particulier die de regels overtreedt.

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Dat betekent dat het handhavingsverzoek gaat over iets dat direct invloed heeft op u of uw directe leefomgeving.

Heeft u geen rechtstreeks belang? Dan kunt u een melding openbare ruimte doen.

Termijn

De gemeente is verplicht op uw handhavingsverzoek te reageren. De gemeente doet dit binnen 8 weken na ontvangst van uw verzoek. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw handhavingsverzoek. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.