Handhavingsverzoek indienen

Als u denkt dat iemand zich niet aan de regels houdt, kunt u de gemeente vragen hier tegen op te treden. Dit heet een verzoek om handhaving.  Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht.

Meer informatie? Klik hieronder op het onderwerp dat u zoekt.

Meer informatie

Voor het indienen van een verzoek om handhaving moet u belanghebbende zijn. Een verzoek om handhaving is niet hetzelfde als een klacht. Met een verzoek om handhaving vraagt u de gemeente om een officieel besluit te nemen over een bepaalde situatie. 

Voorwaarden

De voorwaarde voor het indienen van een handhavingsverzoek is dat u een rechtstreeks belang heeft bij het naleven van de regels. Een voorbeeld is: uw buurman bouwt iets, waarvoor geen vergunning is verleend. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een steiger bouwt zonder vergunning. U kunt geen anoniem verzoek om handhaving indienen. De afweging of u belanghebbende bent is namelijk onderdeel van het besluit om wel of niet op te treden.

Doen of meenemen

Zo dient u een handhavingsverzoek in:

  • Gebruik het formulier handhavingsverzoek om uw verzoek in te dienen.
  • Controleer eerst of het een handhavingsverzoek is voor een gemeente of dat de klacht thuis hoort bij een andere overheidsinstantie.

Termijn

De gemeente Heerlen moet binnen een redelijke termijn een beslissing nemen op het verzoek.
Afhankelijk van de (mogelijk) overtreden regelgeving kan deze termijn verschillen. Over het algemeen is de termijn 8 weken (artikel 4:13 van de Algemene wet bestuursrecht). 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw verzoek, kunt u bezwaar indienen. Als er binnen de geldende termijn of de genoemde acht weken geen beslissing is genomen door de gemeente, kunt u de gemeente in gebreke stellen. De gemeente heeft dan twee weken om alsnog een beslissing te nemen. Is dat nog niet, dan kunt u de gemeente een dwangsom opleggen en/of direct beroep instellen wegens het niet beslissen bij de rechtbank Limburg.