Kinderopvang verzorgen

Wilt u een kinderopvang beginnen? Dien een aanvraag in bij de gemeente. De gemeente regelt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang. De GGD controleert of u aan de kwaliteitseisen voldoet.

Controleer altijd of u uw woning of pand in het bestemmingsplan mag gebruiken als kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang. Misschien is een vooroverleg nodig.

Aanpak

Vul het aanvraagformulier registratie in als:

 • u een nieuwe houder wilt registreren in het landelijk register of
 • u als houder een nieuwe kinderopvanglocatie wilt registreren.

De kinderopvang is zonder deze registratie niet goedgekeurd. Ouders van de kinderen die u opvangt krijgen dan geen kinderopvangtoeslag. Door de registratie weten de ouders dat de kinderopvang voldoet aan de kwaliteitseisen.

Zo start u een kinderopvang:

Lees wat u moet doen als u een kinderopvang wilt starten. Wilt u een gastouderbureau starten? Lees dan het Stappenplan gastouderbureau starten.

Heeft u een kinderdagverblijf en wilt u ook voorschoolse educatie aanbieden? Geef dit aan bij de aanvraag. Aan voorschoolse educatie worden namelijk strengere kwaliteitseisen gesteld.

Verandert er iets in uw gegevens? U moet dit doorgeven aan de gemeente. Gebruik het juiste wijzigingsformulier.

Omschrijving

Ondernemers die kinderopvang willen verzorgen, moeten een aanvraag doen bij de gemeente. De gemeente regelt uw inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

U moet een aanvraag doen voor het starten van de volgende onderneming::

 • buitenschoolse opvang
 • gastouderbureau
 • kinderdagverblijf
 • gastouderopvang bij u thuis
 • gastouderopvang bij de vraagouder thuis

De opvang van kinderen moet aan verschillende kwaliteitseisen voldoen. De GGD beoordeelt of u aan deze eisen voldoet. Bij een positief oordeel schrijft de gemeente u in. U krijgt hiervan bericht.
Heeft u gastouders die voor u werken? De gastouders moeten ook in het LRK geregistreerd staan. Hier zorgt het gastouderbureau voor.

U moet zich ook inschrijven in het personenregister kinderopvang. Dit geldt voor iedereen die woont of werkt op een plek waar kinderen worden opgevangen. Meer informatie leest u op de website van DUO.

De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht en de handhaving op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD voert de inspecties bij de kinderopvang uit en rapporteert aan de gemeente. 

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar:

 • de veiligheid en gezondheid
 • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
 • de opleiding van uw personeel
 • de inzet van stagiaires
 • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen
 • de groepsgrootte
 • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk
 • de ruimtes waar de kinderen verblijven

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Het pand moet ook voldoen aan bouwkundige en brandveiligheidseisen. 

Termijn

De gemeente heeft 10 weken de tijd om de kinderopvang in te schrijven. In deze periode controleert de GGD de gegevens en omstandigheden. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen. De gemeente laat dit weten aan de aanvrager.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.