Subsidie speeltuinen

Deze subsidie is bestemd voor verenigingen en stichtingen. Deze hebben als doel het speeltuinwerk binnen een bepaald (stads)deel van Heerlen te organiseren. U kunt als vereniging of stichting jaarlijks een subsidie aanvragen voor het beheer en runnen van de speeltuin.  Ook kunt u eenmalig een subsidieaanvraag indienen voor bijvoorbeeld:

  • de aankoop van nieuwe speeltoestellen
  • groot onderhoud aan spartelbaden
  • groot onderhoud aan speeltuingebouwen. Het moet wel noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het speeltuinwerk.

Aanpak

U kunt elk jaar een subsidie aanvragen. Vraag de subsidie op tijd aan. Er is per jaar een vast bedrag gereserveerd. Gegevens niet goed ingevuld of bijlagen niet toegevoegd? Dit kan gevolgen hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag. 

Omschrijving

De gemeente sluit een uitvoeringsovereenkomst met deze organisaties af. De gemeente beslist of u een financiële bijdrage krijgt en in welke vorm. 

Voorwaarden

De voorwaarden zijn:

  • Alleen de Stichting Samenwerkende Speeltuinen Hoensbroek, de Stichting Speeltuinen Heerlen Stad Oost, Stichting speeltuin Heksenberg, Speeltuinvereniging ’t Baanrakkertje en de Stichting Vrijetijdscentrum voor de jeugd kunnen een subsidie voor speeltuinen aanvragen.
  • De activiteiten moeten passen binnen de door de raad en het college gemaakte beleidskeuzes.
  • U moet onderbouwen dat wat u wilt bereiken kan met de financiële middelen die u ter beschikking heeft. Dit is inclusief de te verlenen subsidie.
  • U moet onderbouwen dat u doeltreffend te werk gaat.
  • Iedereen binnen de doelgroep, ongeacht levensbeschouwing, ras of seksuele voorkeur moet aan de activiteiten kunnen deelnemen.
  • De activiteiten mogen niet in strijd zijn met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

Het college kan bepalen dat u zich moet aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Daarnaast kunnen er per subsidiesoort nog aanvullende voorwaarden zijn. Wilt u meer informatie? Kijk bij wet- en regelgeving.

Termijn

De gemeente neemt binnen 12 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.