Waarderingssubsidie

Deze subsidie is een waardering voor stichtingen, verenigingen en belangengroepen voor de uitvoering van sociale activiteiten die de gemeente belangrijk vindt. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm.

Aanpak

U kunt de subsidie elk jaar aanvragen. Vraag op tijd aan. Per jaar reserveren we een vast bedrag.
Vul de gegevens goed in en lever de bijlagen aan, anders kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van het subsidiebedrag.

De aan te leveren bijlagen zijn:

 • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
 • de statuten
 • een ledenlijst van contributiebetalende actieve sporters opgesplitst naar jeugdleden, minder valide leden (vanaf 19 jaar) en overige leden
 • een kopie van het competitieprogramma van de jeugdleden en minder valide leden die competitiewedstrijden buiten Limburg spelen

Inleverdatum aanvragen per maatschappelijk gebied: 

 • amateurkunst uiterlijk 1 maart
 • amateursport uiterlijk 1 april
 • EHBO uiterlijk 1 februari
 • kindervakantiewerk uiterlijk 1 maart
 • maatschappelijke participatie uiterlijk 1 maart
 • milieu Natuur en Leefomgeving uiterlijk 1 februari
 • open jeugdwerk uiterlijk 1 maart
 • scouting uiterlijk 1 februari
 • sport uiterlijk 1 april

Omschrijving

Denk bij waarderingssubsidie bijvoorbeeld aan toneel, zang, muziek, sport, jeugdwerk, scouting, kindervakantiewerk, EHBO, ontmoetingsactiviteiten voor ouderen of natuur- en milieueducatie.

Denkt u dat u in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk dan of u aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

 • Alleen organisaties of belangengroepen zonder winstoogmerk kunnen subsidie krijgen.
 • De activiteiten passen binnen de door de raad en het college gemaakte beleidskeuzes.
 • U legt uit wat u wilt bereiken met de financiële middelen die u heeft. Dit inclusief de subsidie.
 • U legt uit wat u gaat doen om dit doel te bereiken.
 • Iedereen binnen de doelgroep moet aan de activiteiten kunnen meedoen; ongeacht levensbeschouwing, ras of seksule voorkeur. Uitzondering hierop zijn activiteiten met een emancipatorisch doel.
 • De activiteiten mogen niet in strijd zijn met het recht, het algemeen belang en/of de openbare orde.

Het college kan bepalen dat u zich moet aansluiten bij een overkoepelende organisatie. Ook kunnen er per maatschappelijk gebied nog aanvullende voorwaarden zijn. Deze voorwaarden staan in de beleidsregels.

Termijn

De gemeente neemt binnen twaalf weken na de uiterste inleverdatum een beslissing over uw aanvraag.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.