In Heerlen mag u een boom op eigen grond meestal kappen zonder vergunning. Voor bomen die op de bomenlijst staan hebt u een vergunning nodig: de omgevingsvergunning.

Op de bomenlijst staan:

 • monumentale bomen
 • aankomende monumentale bomen
 • houtopstanden

Let op

Heeft u in 2023 een melding gedaan of een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Aanpak

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het kappen van een boom:

 • Ga naar het Omgevingsloket.
 • Doe de vergunningcheck. U ziet of u een melding moet doen of een vergunning nodig heeft.
 • Log in:
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • U geeft onder andere door:
  • wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje)
  • waar de boom staat (adres)
  • of u wilt kappen of snoeien
  • uw reden om te willen kappen of snoeien
  • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom
 • U geeft aan of u heeft overlegd met belanghebbenden. Dat zijn degenen op wie uw plannen direct of indirect invloed hebben, bijvoorbeeld buurtbewoners. Laat ook weten op welke manier dit is gegaan. En wat u heeft gedaan met de uitkomst.

Kosten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bomenkap kost € 183,85 
U krijgt dit bedrag niet terug als we de vergunning weigeren of intrekken.

Omschrijving

Reden om een vergunning aan te vragen:

 • de boom is een gevaar voor de omgeving
 • de boom veroorzaakt schade
 • de boom dreigt schade te veroorzaken aan de omgeving 
 • de boom zorgt voor erg veel schaduw of belemmert het zicht of
 • de boom moet gekapt omdat in de omgeving onderhoud nodig is

De gemeente controleert uw aanvraag. Dit doen wij met het afwegingsmodel kapvergunning en de bomenverordening 2016. 

Wat is een monumentale boom?

Een boom is een monument als hij een bijzondere leeftijd of schoonheid heeft.
Om een omgevingsvergunning voor zo'n boom krijgen moet u kunnen bewijzen dat daar een goede reden voor is.

Andere bomen kappen

Staat een boom niet op de bomenlijst, dan mag u die zonder vergunning kappen. Een aantal bomen valt onder het beheer van de gemeente Heerlen. Controleer de lijst om te zien of de gemeente al met een boom aan het werk is. Deze bomen mag u niet zelf kappen.

Voorwaarden

Soms bent u verplicht om voor een gekapte boom een nieuwe boom te planten. In plaats daarvan kunt u ook een bijdrage storten in het gemeentelijke herplantingsfonds. De bijdrage moet gelijk zijn aan de boomwaarde van dat moment.
Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB).

Termijn

De gemeente heeft 2 beslistermijnen:

 • 8 weken als er geen bijzondere situaties aan de hand zijn.
 • 6 maanden als er wel bijzondere situaties aan de hand zijn. Dat kan zijn als het kappen:
  • een groot risico voor de omgeving vormt;
  • schadelijk is voor beschermde planten of dieren;
  • schadelijk is voor natuurgebieden.

In beide gevallen mogen we de beslistermijn één keer verlengen met 6 weken.
Let op: U mag pas gaan kappen 6 weken nadat de vergunning geldig is.

Bezwaar en beroep

U bent het niet eens met de beslissing

 • de gewone procedure
  U maakt bezwaar bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken. Als u het met de beslissing op uw bezwaar niet eens bent kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.
  Als u het ook met de beslissing van de rechter niet eens bent kunt u in hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
 • de uitgebreide procedure
  In deze procedure geeft u eerst uw mening over het ontwerpbesluit. Doe dit binnen 6 weken. Volgen ze uw mening niet, dan kunt u daarna ook weer in beroep en hoger beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Reageert niemand binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.