Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.

Selecteer de typen cookies die u wilt accepteren.

Strictly necessary cookies
These cookies are strictly necessary to enable you to move about the site or to provide certain features you have requested.
Functionality cookies
These cookies enhance the functionality of website by storing your preferences.
Performance cookies
These cookies help to improve the performance of the website, providing a better user experience.
Online behavioral advertising cookies
These cookies are used to tailor the advertising to each user.
Meer weten...

Wat en hoe?

De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting.

Begroting

Het college voert na vaststelling van de begroting het beleid uit binnen de financiële en beleidsmatige grenzen die zijn aangegeven. De begroting wordt altijd tijdens de algemene beschouwingen in november door de raad vastgesteld.

Kaderbrief

In mei/juni stelt het college de kaderbrief op. De kaderbrief geeft een eerste schets voor de begroting van het volgend jaar. Een belangrijke bron hierbij is de meicirculaire van het gemeentefonds. In de meicirculaire staan de prognoses voor de ontwikkeling en verdeling van de algemene uitkering en budgetten van het Rijk voor de drie decentralisaties. In een verkiezingsjaar vervalt de kaderbrief. Er wordt dan door het vertrekkend college een overdrachtsdocument gemaakt voor het nieuwe college. Verder is in een verkiezingsjaar het coalitieakkoord meestal het uitgangspunt voor de begroting van het volgende jaar.

Begroting en kaderbrief