Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Gemeentelijke financiën

De Planning & Control cyclus bestaat uit de begroting en de jaarrekening aangevuld met vooraf de kaderbrief en tussentijds de zomer- en de novembernota. Op deze pagina's vindt u de documenten zelf en de nieuwsberichten over de meest recente documenten. Het eerste blok in de rijen hier beneden geeft steeds uitleg over de betekenis van het document document.

Volgens de wet Dualisering gemeentebestuur is de gemeenteraad verantwoordelijk voor het stellen van de kaders en voor de controle. Het College van B&W bestuurt, voert uit en legt verantwoording af aan de gemeenteraad op basis van de gestelde kaders.

Lokale lastenmeter

Om bewoners en ondernemers snel inzicht te bieden in de lokale heffingen in Heerlen is er een digitale lokale lastenmeter ontwikkeld. Via de Lokale lastenmeter kunt u heel gemakkelijk uitrekenen wat uw lokale lasten als bewoner of ondernemer in Heerlen zijn.

Financiële gegevens als open data

De financiële gegevens van de gemeente Heerlen zijn ook beschikbaar als open data op de website van openspending.


Overzicht begrotingen

Begroting en kaderbrief
Wat en hoe?

De gemeentebegroting is het document waarin de voorgenomen gemeentelijke uitgaven en inkomsten bij elkaar worden gebracht. De kaderbrief geeft een eerste schets voor begroting.

Begroting
Begroting 2022

De raad stelde de begroting 2022 definitief vast tijdens de algemene beschouwingen op 3 november.


Overzicht jaarrekeningen

Wat en hoe
Verantwoording afleggen

In de jaarrekening legt het college verantwoording af aan de raad over de realisatie van beleidsvoornemens uit de gemeentebegroting van het voorgaande jaar.

Jaarrekening 2021

De gemeente Heerlen heeft het jaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van 3,5 miljoen euro. Ondanks alle grillige ontwikkelingen vanwege de pandemie is het gelukt om het jaar 2021 af te sluiten met een gezonde financiële huishouding. De algemene reserve bedraagt 3,9 miljoen euro. Daarmee is ook het weerstandsvermogen weer op peil. Ook de coronaboekhouding laat een positief saldo zien van 3,8 miljoen euro. Dat bedrag is gereserveerd voor de coronakosten van 2022 en voor tegenvallers bij bouwprojecten vanwege stijgende grondstofprijzen.


Nota's

Kadernota 2022: Grote ambities voor stad en inwoners

In de nota staan de aanbevelingen en kaders van het college om te komen tot de Begroting 2022. De raad stelt die aanbevelingen definitief vast in een extra vergadering op 30 juni. Aan de hand daarvan wordt de Begroting 2022 opgesteld.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.