Naar hoofdinhoudNaar hoofdmenu

Raadscommissies

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders.

De commissie neemt geen besluiten maar geeft de gemeenteraad advies. De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid. De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad. Bij elke commissie is een commissiegriffier aanwezig. 

De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar. U kunt ook uw mening geven. Bekijk hiervoor de pagina over Uw standpunten delen met de raad.

In de gemeente Heerlen zijn drie raadscommissies.

 • De commissie Economie, Bestuur en Financiën (EBF)
 • De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving (ROLO)
 • De commissie Maatschappij en Welzijn (MW)

 

Welk onderwerp bij wie?

 • Commissie Economie, Bestuur en Financiën:
  Economie, arbeidsmarkt, participatie, sport, financiën, bestuurskracht, stadsmarkteting, communicatie, dienstverlening, buurgericht werken, Heerlen-Noord, lokale democratie.
 • Commissie Maatschappij en Welzijn:
  Cultuur en erfgoed, onderwijs, evenementen, welzijn, WMO, jeugd, inkomen en armoedebestrijding, sociale voorzieningen, volksgezondheid, ouderenbeleid, diversiteit. 
 • Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Leefomgeving: 
  Centrum, RO, herstructurering, wonen, duurzaamheid, omgevingswet, beheer en onderhoud, milieu en afval, mobiliteit en verkeer, veiligheid, dierenwelzijn. 

Commissie EBF


Commissie MW


Commissie ROLO


Plaatsvervangende leden


Producten

Uw standpunten delen met de raad Er zijn verschillende mogelijkheden om invloed uit te oefenen op de raad. U kunt gebruik maken van inspraakmogelijkheden. Ook kunt u een burgerinitiatief nemen.
Bijeenkomsten van de raad volgen De gemeenteraad vergadert volgens een bepaalde maandelijkse cyclus, die start met commissievergaderingen. De cyclus eindigt met de openbare raadsvergadering. U kunt de vergadering bijwonen of van thuis bekijken. De vergaderingen zijn ook achteraf te bekijken of beluisteren.
Raad en griffie Wilt u uw mening geven tijdens de raadsinformatieavond? Of heeft u vragen over bijvoorbeeld de raads- of commissievergaderingen? Neem dan contact op met de griffie.
Registers integriteit raads- en commissieleden Om de integriteit van raadsleden te waarborgen en belangenverstrengeling tegen te voorkomen, publiceren we een aantal registers. De registers gaan over de nevenfuncties van raads- en commissieleden, ontvangen geschenken, deelname aan excursies en evenementen van anderen dan de gemeente en over ambtshalve buitenlandse reizen op uitnodiging van derden.

Op de hoogte blijven? Schrijf u in voor onze nieuwsbrief.